Krucjata Wyzwolenia Cz?owieka

krucjata.jpg„Przez abstynencj? wielu

do trze?wo?ci wszystkich”

 

 

 

 

 

 

Krucjata Wyzwolenia Cz?owieka jest programem dzia?ania, który ma na celu przezwyci??enie wszystkiego, co zagra?a godno?ci osoby i poni?a zdrowe obyczaje spo?eczne. Dlatego Krucjata propaguje styl ?ycia oparty na prawdzie, mi?o?ci, wolno?ci.

Cele Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka:

§  cz?onkowie KWC ukazuj? ?wiadectwem swojego ?ycia chrze?cija?skie warto?ci;

§  staraj? si? ?y?, jako ludzie wolni;

§  s? wolni od przymusu picia alkoholu;

§  organizuj? spotkania towarzyskie i wszelkie uroczysto?ci bez alkoholu;

§  podejmuj? s?u?b? wobec ludzi zniewolonych i uzale?nionych (nie tylko przez alkohol);

§  staraj? si? ?y? w prawdzie i nie l?ka? si?.

 

         Krucjata Wyzwolenia Cz?owieka zosta?a powo?ana przez ks. Franciszka Blachnickiego i Ruch ?wiat?o-?ycie w odpowiedzi na apel Ojca ?wi?tego Jana Paw?a II skierowany do Polaków u progu pontyfikatu:

„Prosz? aby?cie przeciwstawiali si? wszystkiemu, co uw?acza ludzkiej godno?ci i poni?a obyczaje zdrowego spo?ecze?stwa, co czasem mo?e a? zagra?a? jego egzystencji i dobru wspólnemu, co mo?e umniejsza? jego wk?ad do wspólnego skarbca ludzko?ci, narodów chrze?cija?skich, Chrystusowego Ko?cio?a”.

Krucjata zosta?a uroczy?cie og?oszona w obecno?ci Ojca ?wi?tego, Jemu oddana i przez Niego pob?ogos?awiona podczas Pielgrzymki do Polski 8 czerwca 1979 r. w Nowym Targu.

      B?d?c odpowiedzi? na s?owa papie?a, Krucjata przyjmuje za swój Jego program odnowy godno?ci i wyzwolenia cz?owieka.

     „Tylko cz?owiek wolny mo?e wyzwala? innych. Abstynencja wyzwala drugiego cz?owieka poprzez solidarne stani?cie obok niego tam, gdzie chcemy go doprowadzi?. Jest to «taktyka podania d?oni» zamiast g?oszenia hase? i programów, które jeszcze nie przynosz? wyzwolenia. Wyzwalaj?c innych, wyzwalamy siebie. Ostatecznie wyzwalaj?cy prowadzi wyzwolonego do Chrystusa, w którym jest idea? i realizacja naszej wolo?ci”. 

(z ABSTYNENCKIEGO CREDO KWC).

 

Patronami Krucjaty s?: Niepokalana Matka Ko?cio?a, ?wi?ty Jan Pawe? II, ?wi?ty Stanis?aw biskup i m?czennik oraz ?wi?ty Maksymilian Kolbe. Hymnem jest pie?? „Serce wielkie nam daj”.

 

KWCjest wspólnot? ludzi, którzy proponuj? Ci rzecz nie?atw?, ale b?d?c? konkretn? odpowiedzi? na miar? dzisiejszych potrzeb. Wyzwolenie jest mo?liwe tylko w Jezusie Chrystusie i dokonuje si? moc? Jego Ewangelii, dlatego podstawow? drog? Krucjaty jest modlitwa o uzdrowienie oraz podj?ty z mi?o?ci do osób zniewolonych post od alkoholu w formie dobrowolnej abstynencji od wszelkich napojow alkoholowych.

 

Postanowienie abstynencji, równoznaczne z decyzj? w??czenia si? do KWC, powinno by? zadeklarowane na pi?mie i wpisane do „Ksi?gi Czynów Wyzwolenia”, istniej?cej przy ka?dej stanicy (najbli?sza w Przemy?lu).

Przyjmuje si? dwie formy sk?adania zobowi?za? abstynenckich:

·         na jeden rok, przez co staje si? kto? kandydatem do KWC;

·         na czas przynale?enia do KWC, przez co staje si? cz?onkiem Krucjaty.

Deklaracj? cz?onkowsk? mog? sk?ada? osoby pe?noletnie. Deklaracja zawiera tak?e postanowienie niecz?stowania i niewydawania pieni?dzy na alkohol. Z?o?enie deklaracji ma charakter zobowi?zania si? wobec wspólnoty ruchu Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka i ka?dy zachowuje wolno?? wycofania go, w chwili wy??czenia si? z szeregu cz?onków KWC.

         Krucjata Wyzwolenia Cz?owieka w naszej parafii istnieje od listopada 2010 r. Spotkania odbywaja si? co dwa tygodnie w niedziel? po wieczornej mszy ?wi?tej.

Do udzia?u w Krucjacie zapraszamy ka?dego cz?owieka dobrej woli.

·         Je?eli chcesz zamiast r?ki z alkoholem poda? pomocn? d?o? zniewolonym braciom i siostrom,

·         je?eli my?lisz o przysz?o?ci swoich najbli?szych,

·         je?eli pragniesz kszta?towa? nasze ?ycie w prawdzie i wolno?ci chrze?cija?skiej,

·         otwórz swoje serce i we? udzia? w Krucjacie!

Dopiero ?ycie du?ej cz??ci spo?ecze?stwa wolnej od l?ku, zak?amania, ulegania z?ym obyczajom, mo?e zaowocowa? przemian? stylu ?ycia ca?ego narodu i chrze?cija?skim poczuciem odpowiedzilno?ci za ?ycie rodzinne i zaanga?owanie spo?eczne.

 

Opiekunem duchownym tej wspólnoty jest ks. Tomasz Le?czuk

 

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
-godzina 1230
- godzina 1700
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1700

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony