Liturgiczna S?u?ba O?tarza


Ministranci

Ministrant - (od ?aci?skiego ministro, -are; -avi; -atum - s?u?y?, pos?ugiwa?, pomaga?) w Ko?ciele Katolickim: osoba pos?uguj?ca przy celebracji Mszy oraz przy sprawowaniu pozosta?ych sakramentw i sakramentaliw (np. b?ogos?awie?stwa, pogrzeby, oraz nabo?e?stwa). Ministranci s? wiernymi ?wieckimi.

10 zasad ministranckich

 1. Ministrant jest dzieckiem Bo?ym i stara si? czyni? dobro, a unika? grzechu.?w. Dominik Savio
 2. Ministrant jak ?wi?ty Dominik Savio kocha Chrystusa, dlatego jak najcz??ciej ??czy si? z Nim poprzez Eucharysti?.
 3. Ministrant chlubi si? krzy?em Pana naszego Jezusa Chrystusa.
 4. Ministrant na?laduje Chrystusa, ktry sta? si? dla nas pos?uszny, a? do ?mierci.
 5. Ministrant wype?nia nakazy Chrystusa: "Przykazanie nowe daj? wam, aby?cie si? wzajemnie mi?owali".
 6. Ministrant s?u??c Bogu przyczynia si? do tego, aby liturgia by?a pi?kna.
 7. Ministrant podczas s?u?by przy o?tarzu zachowuje postaw? modlitwy i skupienia.
 8. Ministrant kocha Matk? Bo?? i z Jej pomoc? g?osi Krlestwo Bo?e.
 9. Ministrant maj?c czyste serce promieniuje Bo?? rado?ci? i jest przyk?adem dla swoich kolegw.
 10. Ministrant z mi?o?ci ku Bogu i ku bli?nim unika alkoholu i tytoniu.
Lista ministrantw Parafii Niepokalanego Pocz?cia Naj?wi?tszej Maryi Panny w Jzefowie.

Lektorzy
 1. Jakub Danaj
 2. Maciej Kusiak
 3. Pawe? Sikora
 4. Jakub Kasprzyk
 5. Mi?osz Wojciechowski
 6. Wojciech Karwan
 7. Daniel Skra
 8. Wojciech Herda
 9. Mi?osz Czerwieniec
 10. Marcel Marzec
 11. Micha? Buczkowski
 12. Wojciech P?niak
 13. ?ukasz Ostasz
 14. Bart?omiej Gierczek
 15. Kamil Buczkowski
 16. Karol Chyrzy?ski
 17. Szymon Kude?ka
 18. Ireneusz Szpinda
 19. Marcin Mirecki


 1. Mateusz Buczkowski
 2. Andrzej Haczykowski
 3. Micha? Kasprzyk
 4. Eryk Korga
 5. Karol Kurantowicz
 6. Konrad Kowal
 7. Miko?aj Kraczek
 8. Mateusz Kude?ka
 9. Mateusz ?ago?ny
 10. Mateusz Miciuk
 11. Kacper Mielniczek
 12. Mateusz Nie?cior
 13. Kamil Nie?cior
 14. ?ukasz Pasierbiewiecz
 15. Kacper Studnicki

Przyj?cie kandydatw i ministrantw

 • Kandydaci na ministrantw mog? zg?asza? si? bezpo?rednio po I Komunii ?wietej (ch?opcy z klas II) lub na pocz?tku nowego roku szkolengo (strasi)
 • Uroczyste przyj?cie kandydatw do grona ministrantw b?dzie si? odbywa? w Uroczysto?? Chrystusa Krla Wszech?wiata.
 • Odnowienie przyrzecze? ministranckich b?dzie si? odbywa? w Uroczysto?? Chrystusa Krla Wszech?wiata.

Spotkania ministrantw

Czwartek:

 • Zbirka ministrantw w po Mszy ?w. Wieczornej:
 • Msza godzina 1800 - w czasie zimowym godzina 1700;
 • Spotkanie oko?o godziny 1830 - czasie zimowym oko?o 1730;
 • Po zbirce wyj?cie na sal? gimnastyczn? - Hala Miejskiego O?rodka Kultury w Jzefowie


Sobota:

 • Hala Miejskiego O?rodka Kultury w Jzefowie
 • (w czasie letnim boisko przy Szkole Podstawowej w Jzefowie)
 • szko?a podstawowa 900;
 • gimnazjum i liceum 1030.Obecnie w naszej parafii jest 25 ministrantw i 9 lektorw.

Ministranci i kandydaci na ministrantw spotykaj? si? rwnie? raz w tygodniu z Ksi?dzem Tomaszem Le?czukiem. Na swoich spotkaniach ch?opcy ucz? si? jak s?u?y? do Mszy ?wi?tej, przygotowuj? si? do wa?nych ?wi?t w roku liturgicznym i poznaj? patronw ministrantw. Po ci??kiej pracy ch?opcy udaj? si? na sale gimnastyczn? Miejskiego O?rodka Kultury w Jzefowie.

Coroczn? tradycj? jest wsplne kol?dowanie na ?wi?tego Szczepana i Nowy Rok. Za uzbierane pieni?dze ch?opcy wyje?d?aj? na r?ne wycieczki i biwaki.

?ukasz Pasierbiewicz i Kacper Studnicki (opracowa? niektre teksty)
KURS LEKTORSKILektorzy

Od wrze?nia 2007 roku w naszej parafii prowadzony jest kurs dla przysz?ych lektorw. Na zaj?cie ucz?szcza oko?o 10 ministrantw z naszej parafii, w wieku 13-17 lat. Zaj?cia prowadzone s? przez miejscowego wikariusza ks. Marcina Jakubiaka.
Celem kursu jest odpowiednie przygotowanie m?odych ludzi do pos?ugi, ktrej si? podejmuj?.


Zaj?cie odbywaj? si? w ka?dy poniedzia?ek i s? podzielone na 4 cz??ci:
- Formacja liturgiczna
- Formacja wewn?trzna
- Formacja biblijna
- Formacja Fonetyczna
Co tydzie? ministranci zajmuj? si? dwiema formacjami, z ktrych ka?da posiada specyficzne tematy . Ch?opcy ucz? si?
i udoskonalaj? przede wszystkim: postaw? fizyczna i duchow?, odpowiedniego interpretowania Pisma ?wi?tego oraz zastanawiaj? si? nad znaczeniem Boga w ich ?yciu.
Fina?em tych przygotowa? by?y ?wi?cenia lektorskie, ktre odby?y si? w dniu odpustu ku czci ?w. Anny (26 lipca 2008 r.),
i zosta?y udzielone przez biskupa pomocniczego naszej diecezji ks. bp. dr Mariusza Leszczy?skiego.


opracowa? Mateusz Nie?cior


REGULAMIN MINISTRANCKII. Uwagi oglne

 • Ministranci przychodz? do s?u?enia minimum 10 minut przed Msz? ?wi?t? lub nabo?e?stwem.
 • Ministranci, s?u??cy przy o?tarzu, powinni by? w stanie ?aski u?wi?caj?cej, aby mc zawsze przyj?? Pana Jezusa do swego serca.
 • Ministranci nie rozmawiaj? ze sob? w zakrystii. Mog? jedynie p?g?osem ustali? funkcje liturgiczne.
 • Strj ministranta powinien by? zawsze czysty i wyprasowany.


II. Modlitwa przed i po s?u?eniu


 • Ministranci ustawiaj? si? do s?u?enia minimum 5 minut przed Msz? ?wi?t? lub nabo?e?stwem.
 • Nawet wtedy, gdy jeszcze nie ma kap?ana, ministranci sami odmawiaj? modlitw? przed s?u?eniem, rozpoczynaj?c j? znakiem krzy?a. Prowadzi j? najstarszy ministrant.
 • Po Mszy ?wi?tej ministranci odmawiaj? modlitw? po s?u?eniu, ko?cz?c j? znakiem krzy?a.


III. S?u?ba liturgiczna


 • S?u?ba liturgiczna odbywa si? wg wyznaczonego grafiku dla poszczeglnych grup ministrantw. Szczeg?y s? podane na osobnym grafiku.
 • Najstarszy ministrant wyznacza funkcje liturgiczne.
 • Ministranci przy o?tarzu maj? zawsze z?o?one r?ce, nie rozgl?daj? si? i nie rozmawiaj?.
 • Ka?dy ministrant zobowi?zany jest do obowi?zkowego s?u?enia jeden raz w tygodniu oraz do przychodzenia na wyznaczon? grafikiem Msz? ?wi?t? niedzieln?.
 • Wszystkie funkcje na Mszach ?wi?tych (dzwonienie, pateny itd.) wykonuj? tylko i wy??cznie ministranci.


IV. Kary i nagrody


 • Wobec ministranta, ktry b?dzie lekcewa?y? sobie swoje obowi?zki ministranckie b?d? wyci?gane konsekwencje:

  a) ostrze?enie od Opiekuna;
  b) rozmowa z Opiekunem;
  c) rozmowa z Rodzicami;
  d) zawieszenie w funkcji ministranta (czas b?dzie okre?lony przez Opiekuna);
  e) wydalenie z grona ministrantw.

 • Te same zasady, co w p. 1, dotycz? tak?e tych ministrantw, ktrzy poprzez swoj? postaw? poza s?u?eniem i zbirkami b?d? przynosili wstyd gronu ministranckiemu (kradzie?e, palenie papierosw i picie alkoholu, itp.).
 • Na wsplne wyjazdy b?d? klasyfikowani ci ministranci, ktrzy b?d? wzorowo spe?niali s?u?b? liturgiczn?.
 • Co pewien czas, w?rd wyr?niaj?cych si? ministrantw, b?d? przyznawane nagrody.
 • Nagrod? za solidne wykonywanie swoich funkcji jest m.in.:

  a) Korzystanie z sali gimnastycznej;
  b) Branie udzia?u w wycieczkach wsplnych wyjazdach itp.


V. Podzia? i stroje poszczeglnych grup ministranckich


 • Pierwsz? grup? stanowi? lektorzy, ktrzy dziel? si? na:

  - lektorw mianowanych, przez Ks. Biskupa
  - ministrantw S?owa Bo?ego.

 • Pierwsi z nich maj? pierwsze?stwo w czytaniu na Mszach ?wi?tych.
 • Drug? grup? stanowi? ministranci podzieleni na III grupy. W ramach tej grupy ministranci mog? zdobywa? nast?puj?ce stopnie liturgiczne (w zale?no?ci od wieku i umiej?tno?ci):

  - choralista (dzwonienie dzwonkami i noszenie pateny w czasie Komunii ?wi?tej);
  - ministrant ?wiat?a (noszenie ?wiec);
  - ministrant ksi?gi (ustawianie Msza?u na o?tarzu).
  - ministrant o?tarza (obs?uga o?tarza w czasie liturgii – przynoszenie wody i wina, itd.);

 • Strojem ministrantw jest bia?a alba. Alba (je?li taki ma krj) przewi?zana jest cingulum.
 • Trzeci? grup? stanowi? kandydaci na ministrantw. Ich strojem jest zwyk?y ubir.

VI. Przyj?cie kandydatw i ministrantw


 • Przyjmowanie kandydatw ma ministrantw odbywa? si? b?dzie zawsze we wrze?niu i pa?dzierniku.
 • Uroczyste przyj?cie kandydatw do grona ministrantw oraz przyj?cie ch?opcw, ktrzy pragn? by? kandydatami na ministrantw, odbywa? si? b?dzie w Uroczysto?? Chrystusa Krla Wszech?wiata.
 • Odnowienie przyrzecze? ministranckich odbywa? si? b?dzie w Uroczysto?? Chrystusa Krla Wszech?wiata.Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
-godzina 1230
- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony