Ognisko Misyjne


Papieskie Dzie?o Misyjne DzieciOgnisko MisyjneOgnisko misyjne istnieje w Szkole Podstawowej w Majdanie Nepryskim od 2002 roku. Zosta?o za?o?one prze nasz? rodaczk? s. Renat? Lal Franciszkank? Misjonark? Maryi. Do nale?y 15 uczniów z klas III - IV, którymi opiekuje si? pani Stanis?awa Szpinda. Celem i zadaniem ogniska jest zapoznanie z problemami dzieci z krajów misyjnych oraz pomoc misjom poprzez codzienn? modlitw? za dzieci ?wiata oraz misjonarzy, ofiarowywanie Bogu w tych intencjach swoich wysi?ków, cierpie?, trudno?ci itp., sk?adanie drobnych ofiar a tak?e w??czenie si? w ?ycie szko?y i parafii.Na cotygodniowych spotkaniach formacyjnych mali misjonarze modl? si? w intencji misji, zapoznaj? si? z ?yciem i prac? misjonarzy oraz swoich rówie?ników z dalekich stron ?wiata. Staraj? si? wspiera? misje poprzez organizowanie akcji maj?cych na celu zbiórk? pieni?dzy na potrzeby misji.

Co roku odbywa si? na terenie szko?y w tygodniu misyjnym loteria fantowa, w okresie Bo?ego Narodzenia organizujemy kol?dowanie misyjne oraz sprzeda? kartek ?wi?tecznych. W??czamy si? tak?e w ?ycie parafii.

W okresie trzyletniej dzia?alno?ci przekazali?my do Sekretariatu Papieskich Dzie? Misyjnych Dzieci w Warszawie oko?o 10 tysi?cy z?otych.


Pani Stanis?awa Szpinda

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony