Caritas Parafii


CaritasNa co dzie? s?yszymy i widzimy, ?e ci?gle wzrasta liczba rodzin ?yj?cych w niedostatku i ubóstwie - bezrobocie, patologia, niezaradno?? s?u?y przemocy i beznadziejno?ci. Strach i zw?tpienie ogarnia najs?abszych.

To prawda, ?e narzekamy na wszystko i na wszystkich, tracimy wiar? nie tylko w cz?owieka, który jest nieudolny, ale zapominamy te? o Bogu, ?e On nigdy nie jest oboj?tny na cierpienie ludzi.

Niedoskona?y ?wiat, w którym ?yjemy potrzebuje coraz wi?cej oddanych i odwa?nych ludzi, którzy znajd? swe szcz??cie i powo?anie w bezinteresownym czynieniu dobra bli?niemu.

Caritas Parafii Niepokalanego Pocz?cia NMP w Józefowie powsta?a w 2004 roku. Wcze?niej istnia?a grupa charytatywna. Powo?anie jej pozwoli?o na rozszerzenie dzia?alno?ci. Do pracy zg?osi?o si? 20 wolontariuszy.

W swojej pracy Caritas s?u?y pomoc? osobom i rodzinom potrzebuj?cym pomocy, wspieraj?c materialnie i duchowo: poprzez wydawanie ?ywno?ci , odzie?y, sprz?tu AGD, doradztwo prawne i psychologiczne, prowadzenie punktu konsultacyjnego. Pomagamy wsz?dzie tam, gdzie wyst?puje ubóstwo, patologia, samotno??, przemoc i cierpienie.STRUKTURA ORGANIZACYJNA


CARITAS PARAFII

Niepokalanego Pocz?cia NMP
ul. Wojska Polskiego 11
23-460 Józefów,
tel. 500 538 720;
tel. (084) 687 80 28;
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

DIECEZJA ZAMOJSKO-LUBACZOWSKA


Ks. Dziekan Zenon Mruga?a - przewodnicz?cy Caritas Parafii


ZARZ?D


Maria Kude?ka - Prezes
Bronis?awa Momot - Prezes Honorowy

Maria Rysztak - Sekretarz
Lucyna Pi?tak - Skarbnik

Caritas Parafii posiada w parafii rachunek bankowy, na którym gromadzi ?rodki do realizacji celów stautowych:


PBS ZAMO?? O/JÓZEFÓW

48 9644 1033 2007 3300 2301 0001

NIP 918-20-94-832

REGON: 060331799Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
-godzina 1230
- godzina 1700
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1700

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony