Katolickie Przymierze M??czyzn

Katolickie Przymierze M??czyzn  imienia Bogdana Ja?skiego - Bracia Zmartwychwstania

b_140_0_16777215_0___images_stories_logo1.png

 
Katolickie Przymierze M??czyzn  imienia Bogdana Ja?skiego - Bracia Zmartwychwstania powsta?o 2 lipca 2000 roku na "Wzgórzu Mi?osierdzia" w Stryszawie ko?o Suchej Beskidzkiej i wywodzi si? ze Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwsta?ego „Galilea”.  Dzia?amy pod patronatem Zgromadzenia Zmartwychwsta?ców. 
W naszej Parafii m??czy?ni spotykaj? si? w ramach „Przymierza”  od kwietnia 2014r. Na terenie Diecezji zamojsko-lubaczowskiej „m?skie domki” istniej? w Niemirówku, Tomaszowie Lubelskim i Józefowie.
Przymierze ma charakter ponadwspólnotowy i jest otwarte dla wszystkich m??czyzn. Jego celem jest kszta?towanie to?samo?ci m??czyzny, a tym samym formowanie go do g??bszego ?ycia i pos?ugi w rodzinie, Ko?ciele i ?wiecie. 
Jezus przyszed?, by da? nam pe?ni? ?ycia. Dokona?o si? to poprzez Pasch? – przej?cie ze ?mierci do ?ycia. Do?wiadczenie Paschy jest czym?, co mo?emy prze?ywa? z Jezusem.
                My,  Bracia – gdy? nimi jeste?my w wierze - spotykamy si? w Domu Zmartwychwstania jeden raz w miesi?cu. Osob? odpowiedzialn? za organizacj? i przebieg takiego spotkania jest „Brat Gospodarz”. Spotkanie rozpoczyna wspólna modlitwa uwielbienia przeplatana ?piewaniem pie?ni (na miar? m?skich mo?liwo?ci). Nast?pnie czytamy wspólnie Listy ?wi?tego Paw?a oraz dzielimy si? naszym do?wiadczeniem ?ycia i wiary w odniesieniu do czytanego wcze?niej S?owa. Po czasie dzielenia przechodzimy do wspólnego ?wi?towania, przy stole zastawionym tym, co ka?dy z nas przyniesie. Jest to czas na m?skie rozmowy, bez gry pozorów, udawania i w pe?nej szczero?ci. Tutaj Jezus Chrystus jest naszym Bratem i Przyjacielem. Po spotkaniu jeste?my nape?nieni optymizmem oraz rado?ci?, ca?kiem inaczej podchodzimy do problemów dnia codziennego. 
Od samego pocz?tku Pan Bóg w nas, m??czyznach, pok?ada? nadziej?, bazuj?c na naszej wrodzonej sile, waleczno?ci i sta?o?ci. To nam, m??czyznom, Bóg powierzy? odpowiedzialno?? za ma??e?stwa, rodziny, dzieci. 
   Podj?li?my wyzwanie i zapraszamy ka?dego m??czyzn? do odwa?nego zawalczenia o swoj? to?samo?? w domu, w Ko?ciele i w ?wiecie!            
   W Jezusie Zmartwychwsta?ym jest nasze zwyci?stwo, a Duch ?wi?ty uposa?y nas we wszystko, co do walki b?dzie potrzebne.
Naszym opiekunem duchowym i uczestnikiem spotka? jest ksi?dz Marcin  Migas - do którego odsy?amy po bli?sze informacje, jak równie? polecamy kontakt ze S?awkiem /Gospodarzem/ pod numerem 511 391 254 oraz stron? www.galilea.pl, gdzie w zak?adce „Dla Kogo?”, znajdziesz „Przymierze M??czyzn”.
 Nie jeste?my anonimowi, przewa?nie ka?dy z Was nas zna i kojarzy, wi?c …   zapraszamy na spotkanie
- zrób ten pierwszy  krok w stron? Zmartwychwsta?ego!
 
b_140_0_16777215_0___images_stories_jezus2.jpg
 
Zmartwychwsta?y Jezu Chryste
który jeste? Drog?, Prawd? i ?yciem
spraw, by?my wiernie ?yli
             duchem Twego Zmartwychwstania  
 
 
                                        
Odnów nasze serca
naucz nas umiera? samym sobie
aby? Ty i tylko Ty w nas pozosta?.
Uczy? nas znakiem Twojej mi?o?ci
co przemienia i przekszta?ca.
Zechciej pos?u?y? si? nami
w odnowie spo?ecze?stwa
aby?my g?osz?c Twoje ?ycie
i Twoj? mi?o??
doprowadzili wszystkich
do Twego Ko?cio?a.
Przyjmij te pro?by, Panie Jezu
który ?yjesz i królujesz z Ojcem
w jedno?ci z Duchem ?wi?tym
jako Bóg na wieki.
Amen.
 

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
-godzina 1230
- godzina 1700
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1700

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony