II Niedziela Adwentu 07.12.2014 r.

1.      Dzisiaj Pierwsza Niedziela miesi?ca grudnia, rozpoczynamy rekolekcje adwentowe, które prowadzi ks. Tomasz ?wiernik-kapelan Zak?adu Karnego w Zamo?ciu. Program rekolekcji  / odczyta?.../ wywieszony jest w gablocie ko?cio?a i dost?pny na stronie internetowej naszej parafii.

2.      Dzisiaj zbiórka ofiar do puszek na „Fundusz Pomocy Ko?cio?owi na Wschodzie".

3.      Jutro, 08 grudnia Uroczysto?? Niepokalanego Pocz?cia NMP- dzie? odpustu w naszej parafii.

4.      Caritas Parafii informuje, ?e w dniach 12 i 13 grudnia /pi?tek, sobota/ nasi wolontariusze przy??cz? si? do ogólnopolskiej akcji zbiórki ?ywno?ci i b?d? zbiera? ?ywno?? w naszych sklepach: Delikatesy Centrum, Groszek i Malinka. Prosimy  parafian o czynne w??czenie si? do akcji, gdy? zebrana ?ywno?? b?dzie przekazana dla osób potrzebuj?cych z naszej parafii. Natomiast w niedziele: 14 i 21 grudnia przed ko?cio?em wolontariusze Caritas b?d? sprzedawa? stroiki i ozdoby ?wi?teczne. Pieni?dze ze sprzeda?y, jak zawsze b?d? przeznaczone na cele charytatywne.

5.      W przysz?? niedziel?, 14 grudnia  odb?dzie si? po sumie spotkanie Legionu Maryi - auksyliatorów w sali parafialnej.

6.      Mo?emy nabywa? ?wiec? Caritas-Wigilijne Dzie?o Pomocy Dzieciom. Koszt ?wiecy       5 z?, a ka?da z?otówka wi?cej pozostanie na cele charytatywne w naszej parafii. Niech na naszym stole wigilijnym nie zabraknie tej ?wiecy. ?wieca Caritas jest dost?pna na stoliku za ?awkami.

7.      W zakrystii jest do nabycia Kalendarz Maryjny w cenie 5 z? i kalendarz ksi??kowy Rolników w cenie 24 z?.  

8.      Ofiary na ko?ció?-  bezim. z Hamerni , ofiara na grobowiec ks. Stanis?awa Gliniaka - bezim. z ul. Ko?ciuszki "Bóg zap?a?".

9.      Mieszka?com ul. 29 Marca dzi?kujemy za  pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 6 osób.

10.  W ubieg?? niedziel? odby?o si? spotkanie z dotychczasow? Rad? Duszpastersko-Ekonomiczn? naszej parafii. Ks. proboszcz wyrazi? wdzi?czno?? i podzi?kowanie pa?stwu Radnym za 5-letni? wspó?prac? i wspó?odpowiedzialno?? za kszta?t funkcjonowania naszej wspólnoty parafialnej. Pa?stwo Radni pobrali op?atki, które w najbli?szym czasie b?d? dostarcza? do naszych domów i prosili aby wspomnie?, ?e sk?adane ofiary przy tej okazji b?d? przeznaczone na prace przy naszym ko?ciele, a przede wszystkim na planowane w przysz?ym roku malowanie  i do?wietlenie ko?cio?a wewn?trz.  

11.  W ubieg?ym tygodniu trwa?y prace przy organistówce. Zosta?y wykonane chodniki oraz odwodnienie przy budynku.

12.  Na bocznych o?tarzach ustawione s? puszki wyborcze, do których prosimy wrzuca? kartki z imieniem i nazwiskiem kandydata na radnego, mo?e to by? tak?e dotychczasowy radny. Wybory spo?ród tych kandydatów odb?d? si? w niedziel?, 04 stycznia 2015r. I tak, na pierwszym o?tarzu  /od lewej/: Borowina, D?ugi K?t-Osada, D?ugi K?t-Wie?, drugi o?tarz boczny: Hamernia, Majdan Nepryski-Choiny, Majdan Nepryski-Klin, trzeci o?tarz: Józefów, ul. 29 Marca, Potok-Senderki, czwarty o?tarz: Samsonówka, Siedliska i Tartak-D?ugi K?t, Szopowe. Przy urnach s? kartki i pisaki. Mieszka?cy Stanis?awowa i Górnik b?d? wybiera? w ko?ciele w Stanis?awowie.

13.  Komenda Miejska Policji w Zamo?ciu wspólnie z Komend? Wojewódzk? Policji w Lublinie realizuje akcj?, której celem jest ograniczenie przest?pczo?ci wobec osób starszych, coraz cz??ciej  b?d?cych ofiarami przest?pstwa oszustwa. W ostatnim czasie odnotowano przypadki przest?pstw dokonywanych metod? na tzw. "wnuczka". Komenda wyja?nia,  na co zwróci? uwag? i jak si? zachowa? w przypadku oszustwa. Szczegó?y na tablicy og?oszeniowej.

Modlitwa.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
- godzina 1230
- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony