XXIX Niedziela Zwyk?a - 19.10.2014 r.

1.      Dzisiaj w Watykanie ko?czy si? Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów po?wi?cone rodzinie. Ojciec ?wi?ty Franciszek dokona beatyfikacji papie?a Paw?a VI.

2.      Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzie? Misyjny. Przez ca?y ten czas b?dziemy wspiera? swoj? modlitw? i ofiar? ludzi, którzy daleko od nas g?osz? narodom poga?skim Chrystusa. Szczególnie pami?tajmy o polskich misjonarzach. Taca dzisiejsza na potrzeby misyjne.  Na zlecenie Instytutu Statystyki Ko?cio?a Katolickiego odbywa si? w dniu dzisiejszym liczenie wiernych.

3.      Dzisiaj po Mszy ?w. o godz. 11.00 spotkanie dla dzieci klas III przygotowuj?cych si? do I Komunii ?w.- po?wi?cenie i wr?czenie dzieciom ró?a?ców.

4.      Dzisiajo godz. 12.00  w sali parafialnej  odb?dzie si? spotkanie Rady Duszpastersko – Ekonomicznej. Zapraszamy wszystkich pa?stwa radnych. Dzisiaj po  wieczornej Mszy ?w. spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej.                                                      

5.      W ?rod?, 22 pa?dziernika  wspomnienie ?w. Jana Paw?a II. O godz. 17.00 zostanie odprawiona Msza ?w. z homili?, a po nabo?e?stwie ró?a?cowym zostanie po?wi?cony na placu przyko?cielnym pomnik Jana Paw?a II  jako wyraz wdzi?czno?ci Ojcu ?wi?temu w roku kanonizacji.

6.      W pi?tek, 24 pa?dziernika o godz. 17.00 Msza ?w. o uzdrowienie duszy i cia?a. Do po?wi?cenia mo?na przynie?? wod?, sól i olej. Nabo?e?stwo ró?a?cowe w tym dniu zostanie odprawione pó? godz. przed Msz? ?w. czyli o godz. 16.30 !

7.      W sobot?, 25 pa?dziernika o godz. 14.00 zostanie odprawiona  Msza ?w. w intencji absolwentów LO w Józefowie, którzy zdawali matur? w  1978r. Msz? ?w. odprawi ks. Stanis?aw Jasku?a - O. Sercanin pochodz?cy z Gorajca.

8.      W przysz?? niedziel?, 26 pa?dziernika o godz. 12.30 Msza ?w. w intencji Cz?onków Apostolstwa Dobrej ?mierci ich rodzin. Po sumie uroczyste zebranie  Legionu Maryi w sali parafialnej z okazji 22 rocznicy powstania w naszej parafii. Zapraszamy sympatyków Legionu Maryi.

9.      Za tydzie? zmiana czasu z letniego na zimowy.

10.  W tym tygodniu roznoszone b?d? kartki wypominkowe do naszych rodzin z wydrukowan? dat? na kartce i na kopercie. Prosimy zapami?ta? dat? kartki wypominkowej i w tym dniu przyby? do ko?cio?a na modlitw? za zmar?ych. Je?li komu? odpowiada inny termin modlitwy wypominkowej nale?y napisa? na kartce i na kopercie w?a?ciw? dla siebie dat? i skre?li? wyznaczon?. Na bocznych o?tarzach wy?o?one s? dodatkowe kartki wypominkowe.

11.  Mieszka?com Majdanu Nepryskiego dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 8 osób. Kolejka przechodzi na mieszka?ców Szopowego.

12.  Ofiara na ko?ció? - bezim. z Hamerni, of. na pomnik J.P.II - bezim. z Borowiny, "Bóg zap?a?".

13.  Zosta?y zako?czone prace na parkingu przyko?cielnym. Parking otrzyma? nowe kraw??niki, zosta? utwardzony i pokryty asfaltem. Jako parking miejsko - parafialny b?dzie s?u?y? mieszka?com Gminy, przyjezdnym go?ciom i wiernym parafii. Za wykonanie prac na parkingu dzi?kujemy p. Burmistrzowi Romanowi Dziurze, jak równie? miejskim radnym, którzy wspierali powy?szy projekt.

14.  Zosta? równie? zako?czony remont dzwonnicy. Dzi?kujemy parafianom za ofiary sk?adane na prace prowadzone przy parafii. W ko?ciele w Stanis?awowie wykonywane jest zadaszenie nad bocznym wej?ciem do ko?cio?a oraz montowane s? nowe sztachety przy p?ocie.

15.  .Diecezjalne Centrum ?wiatowych Dni M?odzie?y Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej pragnie przeprowadzi? wst?pne rozeznanie jak? ilo?? m?odzie?y s? w stanie przyj?? rodziny z naszej parafii. Kwatery dla tej m?odzie?y potrzebne b?d? w dniach od 20 do 25 lipca 2016r. Dlatego te? prosimy naszych parafian aby w  dzisiejsz? niedziel? zadeklarowali ch?? przyj?cia osób i zapisali w zakrystii ilo?? miejsc.

 

Z A P O W I E D Z I   P R Z E D ? L U B N E

 

- Artur Wojnarski, kaw. z Górnik, par. tutejszej i Beata Ewa Poniewozik, panna z Lublina, par. NMP Nieustaj?cej Pomocy - zapowied? II.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
- godzina 1230
- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony