III Niedziela Wielkanocna - 04.05.2014 r.

1.      Dzi? 1. niedziela miesi?ca maja, po sumie  adoracja Eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu kwietniu. W dzisiejsz? niedziel?Ko?ció? w Polsce po raz szósty rozpoczyna obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego pod has?em: ,,Wierz? w Ciebie, Jezu Chryste, Synu Bo?y". W te b?ogos?awione dni wszyscy mamy mo?liwo?? wyra?enia naszej wdzi?czno?ci Ojcu Niebieskiemu za S?owo Bo?e, które jest ?ród?em naszej wiary.

2.      Dzisiaj w naszej wspólnocie parafialnej ko?cz? si? Misje ?w. Uroczyste zako?czenie na Mszy ?w. dodatkowej o godz. 16.00. Wyra?amy wdzi?czno?? O. Ireneuszowi Homoncikowi i O. Józefowi Szczecinie za przeprowadzenie tego duchowego dzie?a. Ju? dzisiaj zapraszamy Ojców na renowacj? tych misji w przysz?ym roku.

3.      Dzisiaj po Mszy ?w. wieczorowej spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej.

4.      W zwi?zku z przygotowaniem do ?wiatowych Dni M?odzie?y, które odb?d? si? w Krakowie w 2016 r. w naszej parafii i dekanacie rozpoczynamy formacyjne spotkania dla m?odzie?y. B?d? one odbywa?y si? w pi?tki po Mszy ?w. wieczorowej w sali parafialnej. Dodatkowo, w tym tygodniu zapraszamy m?odzie? na akcj? ewangelizacyjn? - Wyprawa Otwartych Oczu. Rozpocznie si? ona w sobot?, 10 maja   o godz. 9.30  wyj?ciem znad Zalewu w Józefowie do Górecka Ko?cielnego, gdzie o godz. 12.00 zostanie odprawiona Msza ?w. zako?czona agap? i modlitw? uwielbienia.

5.      W czwartek, 08 maja uroczysto?? ?w. Stanis?awa BM, g?ównego Patrona Polski. Odpust w  Górecku Ko?cielnym, g?ówne uroczysto?ci jubileuszowe 350 lat objawie? ?w. Antoniego w Radecznicy. Dzie? imienin ks. kan. Stanis?awa Gliniaka - o godz. 18.00 Msza ?w. w intencji Solenizanta.

6.      W sobot?, 10 maja  o godz. 10.00 ?wi?cenia diakonatu w Katedrze zamojskiej.

7.      W przysz?? niedziel?, 11 maja,  Niedziela Dobrego Pasterza.  Rozpocznie si? 51 Tydzie? Modlitw o powo?ania do s?u?by w Ko?ciele. Odpust w Stanis?awowie ku czci ?w. Stanis?awa BM. Suma odpustowa o godz. 12.30, w zwi?zku z odpustem nie b?dzie Mszy ?w. o godz. 12.30 w ko?ciele w Józefowie. Tego dnia kazania b?dzie g?osi? ks. dr Franciszek Ko?cielski.

8.      Ofiary na k-ó?: p. Józef Nizio z Majdanu Nepryskiego, "Bóg zap?a?".

9.      Mieszka?ców  D?ugi K?ta - Osada prosimy w najbli?sz? sobot? o pomoc w sprz?taniu ko?cio?a.

10.  Komunikat Pasterza Diecezji /odczyta?/.

11.  Modlitwa.

 

Z A P O W I E D Z I   P R Z E D ? L U B N E

 

- Marek Tyto?, kaw. z Siedlisk, par. tutejszej i Aleksandra Paczos, panna z Siwej Doliny, par. ?w. Ojca Pio w Tomaszowie Lubelskim  - zapowied? II.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
- godzina 1230
- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony