II Niedziela Wielkiego Postu 16.03.2014 r.

1.      Dzisiejsza niedziela „AD GENTES” jest Dniem Modlitwy, Postu i Solidarno?ci  z Misjonarzami pod has?em: ”Z misjonarzami g?o?my Chrystusa. Po mszach ?w. zbiórka ofiar do puszek na „Krajowy Fundusz Misyjny”. Po Mszy ?w. wieczorowej spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej.

2.      W ?rod?, 19 marca Uroczysto?? ?w. Józefa Oblubie?ca NMP. W naszej parafii dzie? odpustu. W zwi?zku z planowanymi Misjami ?w. w dniach 26.04 - 04.05 br. jest to jednocze?nie  jednodniowy dzie? rekolekcji wielkopostnych po??czony z sakramentem spowiedzi ?w.  /odczyta? program/

3.      Msza ?w. w intencji Cz?onków Apostolstwa Dobrej ?mierci ich rodzin zostanie odprawiona 19 marca o godz. 17.00.

4.      Zach?camy do udzia?u w nabo?e?stwach wielkopostnych: Droga krzy?owa dla dzieci    i m?odzie?y  w ?rod? o godz. 16.30, dla starszych w pi?tek o godz. 16.30.  Gorzkie ?ale w ka?d? niedziel? po sumie.

5.      Na bocznych o?tarzach znajduj? si? puszki, do których mo?emy z?o?y? ofiar? na  ja?mu?n? postn?.

6.      Mieszka?com  D?ugiego K?ta Wsi  dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a.  By?o  5 osób.

Zach?camy do lektury Tygodnika Katolickiego "Niedziela". W dzisiejszym numerze znajdziemy m.in. - "Moje ?ycie przy ?wi?tym"- wyj?tkowy wywiad korespondenta watyka?skiego "Niedzieli" z Benedyktem XVI po?wi?cony osobie b?. Jana Paw?a II; - "Pasja" - apokryf czy Bo?e objawienie - prezentacj? i zach?t? do nabycia niezwyk?ej ksi??ki o M?ce Pa?skiej, która pojawi si? wraz z Tygodnikiem "Niedziela" w przysz?? niedziel? oraz inne artyku?y.  Jednocze?nie Redakcja Zamojsko-Lubaczowskiej Edycji Tygodnika „Niedziela” organizuje akcj? pt. „NIEDZIELA z ksi??k?” dla Polaków na Ukrainie. Polega ona na tym, ?e ka?dy kto chce ofiarowa? Tygodnik „Niedziela” z ksi??k? „Pasja” powinien zakupi? egzemplarz i zostawi? go w zakrystii lub w kancelarii parafialnej z intencj? przekazania go naszym rodakom mieszkaj?cym na Wschodzie.

 Wszystkie gazety zostan? przekazane na Ukrain? do parafii w Podwo?oczyskach, Krzemie?cu, Jaworowie, Lwowie, Dolinie i Starej Hucie, gdzie pracuj? kap?ani z naszej diecezji. Akcja potrwa do Niedzieli Palmowej.  Cena gazety z ksi??k? w przysz?? niedziel?  6 z?.

 

Modlitwa.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
- godzina 1230
- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony