VIII Niedziela Zwyk?a 02.03.2014 r.

1.      Dzisiaj 1.niedziela miesi?ca. Po sumie adoracja eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu lutym. Ostatnia niedziela karnawa?u. Rozpoczyna si? 47. Tydzie? Trze?wo?ci Narodu. Zach?camy do abstynencji i do modlitwy o trze?wo??, za uzale?nionych oraz ich rodziny. Mitingi Anonimowych Alkoholików odbywaj? si? w ka?dy wtorek o godz. 19.00 przy ul. Ko?ciuszki 54a, obok O?rodka Zdrowia, wej?cie od ul. Pop?awskiego. Dzisiaj zbiórka ofiar do puszek na potrzeby Pieszej Pielgrzymki na Jasn? Gór?. Po Mszy ?w. wieczorowej spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej.

2.      W ?rod?, 05 marca przypada Popielec i tym samym rozpocznie si? Wielki Post. Msze ?w. w tym dniu o godz. 7.00, 9.30 i 17.00. W Stanis?awowie o godz. 11.00.   Na ka?dej mszy ?w. po?wi?cenie i posypanie g?ów popio?em. W ?rod? popielcow? obowi?zuje post ?cis?y polegaj?cy na wstrzemi??liwo?ci od pokarmów mi?snych     i spo?ycia jednego posi?ku do syta w ci?gu dnia, pozosta?e posi?ki musz? by? ograniczone co do ilo?ci. Na stoliku z pras? wy?o?ona zostanie ksi?ga trze?wo?ci,  w której prosimy wpisywa? swoje wielkopostne postanowienia.

3.      Od ?rody Popielcowej do I Niedzieli Wielkiego Postu wypadaj? Kwartalne Dni Modlitw o ducha pokuty.

4.      W tym tygodniu nabo?e?stwo Drogi Krzy?owej w pi?tek o godz. 16.30, o godz. 17.00 Msza ?w.

5.      Gorzkie ?ale w ka?d? niedziel? Wielkiego Postu po sumie. W Stanis?awowie: Droga Krzy?owa w pi?tki o godz. 15.00, Gorzkie ?ale w niedziele o godz. 10.30.

6.      W tym tygodniu 1. pi?tek miesi?ca. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 17.00. W Stanis?awowie o godz. 15.30.

7.      Mieszka?com  D?ugiego K?ta Wsi dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a.   By?y  4  osoby.    

8. Modlitwa

 

Z A P O W I E D Z I       P R Z E D ? L U B N E

 

- Krzysztof Wi?niewski, kaw. z Bi?goraja, par. Wniebowzi?cia NMP i Katarzyna Agnieszka Bednarz, panna z D?ugiego K?ta -  Osada, par. tutejszej - zapowied? II.