V Niedziela Zwyk?a 09.02.2014 r.

 

1.      Dzisiaj po sumie zebranie Legionu Maryi - auksyliatorów w sali parafialnej.

2.      We wtorek, 11 lutego – wspomnienie NMP z Lourdes, XXII ?wiatowy Dzie?   Chorego. Starajmy si? pomóc ludziom cierpi?cym i samotnym poprzez modlitw? oraz konkretnym czynem mi?o?ci. Przypominamy, ?e nawiedzanie chorych jest zaliczane do uczynków mi?osiernych.

3.      W pi?tek, 14 lutego ?wi?to ?w. Cyryla i Metodego – patronów Europy.

4.      W przysz?? niedziel?, 16 lutego taca na WSD.        

5.  Mieszka?ców  Hamerni prosimy o pomoc w sprz?taniu ko?cio?a w najbli?sz? sobot?.

6. W dniach od 28 lutego - 02 marca w Domu Pielgrzyma przy Sanktuarium MB            Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim odb?dzie si? "Kurs Nowe ?ycie".

       Kurs jest jedn? z odpowiedzi na wezwanie Jana Paw?a II do Nowej Ewangelizacji. Zawiera odmienny w formie, ?ywy i prosty przekaz Dobrej Nowiny skierowany do wspó?czesnego cz?owieka. Adresowany jest zarówno do osób, które chc? do?wiadczy? mi?o?ci Boga, jak i do tych, które nie wierz?, ?e jest to w ogóle mo?liwe. Mog? na niego jecha? zarówno ci, którzy widz? bezsens, zniewolenie i grzech w swoim ?yciu, jak i ci, którzy tego nie dostrzegaj?. Na tym kursie mo?esz rozpocz?? lub odnowi? wi?? z Bogiem poprzez osobiste spotkanie z Chrystusem Zmartwychwsta?ym. Bli?sze informacje u ks. Andrzeja.

 

Z A P O W I E D Z I         P R Z E D ? L U B N E

 

- Jacek Borowiec, kaw. i Magdalena Radczak z d. Mazurkiewicz, stanu wolnego, oboje z Samsonówki par. tutejszej - zapowied? II.

- Arkadiusz G?uszek, kaw. ze Stanis?awowa, par. tut. i Anna Wereska, panna z Krasnobrodu, par. Nawiedzenia NMP - zapowied? I.

- Adam Lal, kaw. z Hamerni, par. tut. i Edyta Jolanta Nazar, panna z Budziar, par. Biszcza - zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
- godzina 1230
- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony