Niedziela Chrztu Pa?skiego - 12.01.1014 r.

1. Dzisiaj obchodzimy ?wi?to Chrztu Pa?skiego. Dzisiejsza niedziela ko?czy w liturgii okres Bo?ego Narodzenia, chocia? kol?dy ?piewamy tradycyjnie do 2 lutego. Od jutra w liturgii rozpoczyna si? tzw. okres zwyk?y.

2. Dzisiaj po Mszy ?w. o godz. 11.00  m?odzie? z Samorz?dowego Zespo?u Szkó? w Józefowie pod kierunkiem p. Marii Rysztak, Ks. Marcina i p. Rafa?a Knapa zaprezentuje monta? s?owno - muzyczny pt. "Zamy?lenia przy ??óbku". Natomiast  po sumie w sali parafialnej spotkanie op?atkowe Cz?onków Rycerstwa Niepokalanej, Apostolstwa Dobrej ?mierci i  Legionu Maryi oraz sympatyków tych stowarzysze?.

3. W czwartek, 16 stycznia w Szkole Podstawowej w Stanis?awowie odb?dzie si? IX edycja  

    Stanis?awowskich Spotka? z Kol?d?. Pocz?tek o godz. 9.00.

4. W pi?tek, 17 stycznia przypada XVII Dzie? Judaizmu w Ko?ciele katolickim w Polsce.

5. W sobot?, 18 stycznia rozpocznie si? Tydzie? Powszechnej Modlitwy o Jedno?? Chrze?cijan. W tym czasie módlmy sie  o jedno?? w naszej parafii.

6. W przysz?? niedziel?, 19 stycznia dzie? imienin ks. bpa Mariusza Leszczy?skiego. Pami?tajmy o nim w naszych modlitwach. Jest to równie? Dzie? Migranta i Uchod?cy.

7. Mieszka?com Hamerni dzi?kujemy za  pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?y 3  osoby. Nast?pne sprz?tanie za dwa tygodnie.

8. Planowana wizyta duszpasterska na bie??cy tydzie?:

- poniedzia?ek, 13 stycznia     od godz. 8.30 - Górniki                                  od  godz. 15.30 - ul. Bi?gorajska i ul. Zielona

wtorek , 14 stycznia - od godz. 15.30 – ul. Targowa / z obu stron / i ul. Przemys?owa

- ?roda, 15 stycznia - od godz. 15.30 -  ul. Górnicza / z obu stron /

-czwartek, 16 stycznia - od godz. 15.30 – ul. Le?na             

- pi?tek, 17 stycznia od godz. 15.30 -  ul. Armii Krajowej i ul. ?ródlana-                    -

-sobota, 18 stycznia - od godz. 8.30 - Prefabet Bloki i Dom Pomocy Spo?ecznej w   

                                                                                                                        D?ugim K?cie

                                             

                                                                                                            

9. Sk?adamy serdeczne „ Bóg zap?a?” naszym parafianom za ofiary na potrzeby ko?cio?a z?o?one podczas kol?dy:

-  Bloki przy ul. Ko?ciuszki -               

- ul. 29 Marca -                                  

-ul. Kamienna i ul. Ogrodowa-        

-  D?ugi K?t Wie? -                             

- ul. S?oneczna -                                   

- ul. Romanowskiego, Cicha i Rynek -

-  Siedliska-Tartak-                

-  Samsonówka                                              

-  ul. Sosnowa -                                              

-  ul. Batalionów Ch?opskich -                       

-  ul. Stanis?awów -                            

 

Powy?sze ofiary przeznaczone s? na prace prowadzone przy naszym ko?ciele.

W tym tygodniu, w sobot?,  planowane jest zako?czenie wizyty duszpasterskiej. Je?li z jaki? powodów kol?da si? nie odby?a, a jego mieszka?cy chc? przyj?? ksi?dza, prosimy zg?osi? si? do zakrystii celem ustalenia daty takiej wizyty.

ZAPOWIEDZI PRZED?LUBNE

- Dariusz Bazan, kaw. z Józefowa, par. tutejszej i Ewa Danuta Gramsch, panna z Chludowo, par. Wszystkich ?wi?tych - zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
- godzina 1230
- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony