II Niedziela po Narodzeniu Pa?skim 05.01.2014 r.

 II Niedziela po Narodzeniu Pa?skim - 05.01.2014r.

 

1.      Dzisiaj 1. niedziela miesi?ca. Po sumie adoracja eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu grudniu. O godz. 14.30  w sali kameralnej  MOK  w Józefowie odb?dzie si?  Noworoczne Spotkanie zespo?ów pracuj?cych przy MOK  w Józefowie. Serdecznie zapraszamy.

2.      Jutro, 06 stycznia przypada Uroczysto?? Objawienia Pa?skiego-Trzech Króli . Porz?dek Mszy ?w. niedzielny. Po ka?dej Mszy ?w. po?wi?cenie kredy i kadzid?a. Taca na Krajowy Fundusz Misyjny.

3.      W  przysz?? niedziel?, 12 stycznia ?wi?to Chrztu Pa?skiego. Po Mszy ?w. o godz. 11.00  m?odzie? z Samorz?dowego Zespo?u Szkó? w Józefowie pod kierunkiem p. Marii Rysztak, Ks. Marcina Migasa i p. Rafa?a Knapa zaprezentuje monta? s?owno - muzyczny pt. "Zamy?lenia przy ??óbku". Natomiast po Mszy ?w. o godz. 12.30 odb?dzie si? spotkanie op?atkowe Cz?onków Rycerstwa Niepokalanej, Apostolstwa Dobrej ?mierci i  Legionu Maryi oraz sympatyków tych stowarzysze?   w sali parafialnej.  

4.      Przez ca?y miesi?c stycze? i luty,  z wyj?tkiem niedziel, ?wi?t , 1.pi?tków i 1. sobót miesi?ca Msze ?w.  b?d? odprawiane tylko rano o godz. 7.00. Kancelaria parafialna czynna b?dzie w tych miesi?cach po Mszy ?w. porannej.

5.      Mieszka?com Hamerni dzi?kujemy za  pomoc w sprz?taniu ko?cio?a.  By?o 5  osób.

 

6.      Planowana wizyta duszpasterska na bie??cy tydzie?:

-poniedzia?ek, 06 stycznia - od godz. 15.00 - bloki przy ul. Ko?ciuszki

- wtorek , 07 stycznia - od godz. 8.30 – 29 Marca od godz. 15.30 – ul. Kamienna i ul. Ogrodowa

- ?roda, 08 stycznia –  od godz. 8.30 – D?ugi K?t Wie?

         od godz. 15.30 – ul.  S?oneczna / z obu stron /, ul. Cicha i ul. Romanowskiego  

- czwartek, 09 stycznia - od godz. 8.30 –  Siedliska-Tartak

 od godz. 15.30 - ul. Przy Rynku - pi?tek, 10 stycznia - od godz. 8.30 - Samsonówka,                                                                                 

             od godz. 15.30- ul. Sosnowa i Batalionów Ch?opskich                       

- sobota, 11 stycznia - od godz. 8.30 - Stanis?awów

            

7.      Sk?adamy serdeczne „ Bóg zap?a?” naszym parafianom za ofiary na potrzeby ko?cio?a z?o?one podczas kol?dy:

- Majdan Nepryski - Klin               

-Majdan Nepryski - Choiny           

- Szopowe                                      

-Potok - Senderki, Górniki Stare       

- ul. Nowa                                      

- ul. Pop?awskiego                        

- ul. Ko?ciuszki                              

Powy?sze ofiary przeznaczone s? na prace prowadzone przy naszym ko?ciele                i wpisywane s? do kartoteki parafialnej. 

 

10. Modlitwa

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
- godzina 1230
- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony