III Niedziela Adwentu - 15.12.2013 r.

1.      Dzi? obchodzimy niedziel? rado?ci "Gaudete", bo Pan jest blisko. Rozpoczynaj? si? Kwartalne Dni Modlitw o ?ycie chrze?cija?skie rodzin. Po sumie zebranie Legionu Maryi - auksyliatorów w sali parafialnej. Po Mszy ?w. wieczorowej spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej.

2.      Dzisiaj Wolontariusze Caritas Parafii  rozprowadzaj? stroiki i ozdoby ?wi?teczne. Pozyskane ?rodki, jak zawsze b?d? przeznaczone na cele charytatywne. Natomiast  m?odzie? oazowa z naszej parafii po ka?dej Mszy ?w.  rozprowadza sianko na stó? wigilijny. Z?o?one ofiary za sianko b?d? przeznaczone na rekolekcje wakacyjne dla m?odzie?y Ruchu ?wiat?o-?ycie z naszej parafii. Gor?co zach?camy do zakupu stroików, ozdób i sianka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3.      Jutro, 16 grudnia rozpoczynamy Nowenn? do Dzieci?tka Jezus, która b?dzie odprawiana codziennie o godz. 16.45.

4.      W przysz?? niedziel?, 22 grudnia o godz. 7.00 zostanie odprawiona Msza ?w. w intencji Cz?onków Apostolstwa Dobrej ?mierci i ich rodzin.

5.      W ko?ciele przy stoliku z pras? mo?emy nabywa? ?wiece Caritas-Wigilijne Dzie?o Pomocy Dzieciom.

6.      W zakrystii  przyjmujemy zapisy chorych, których odwiedzimy w domach,                   w przysz?y poniedzia?ek, 23 grudnia od godz. 8.30.

7.      Podobnie, jak w roku ubieg?ym w Wigili? Bo?ego Narodzenia, 24 grudnia o godz. 7.00 zostanie odprawiona Msza ?w. zbiorowa za naszych zmar?ych. Imiona i nazwiska zmar?ych prosimy zapisa? na kartce i wrzuci? do puszek ustawionych na dwóch bocznych o?tarzach. Niech pami?? o zmar?ych w tym dniu b?dzie naszym ?wi?tecznym darem. 

8.      Pragniemy wyrazi? podzi?kowanie nauczycielom i dyrekcjom szkó? z terenu naszej parafii za pomoc w dopilnowaniu dzieci i m?odzie?y podczas adwentowych spotka? katechetycznych z Ojcem Rekolekcjonist? przygotowuj?cych do ?wi?t Narodzenia Pa?skiego. Dzi?kujemy równie? w?adzom samorz?dowym za organizacj? przewozów autokarowych w tych dniach.

9.      Mieszka?com Hamerni dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 5 osób.                         

10.  W zakrystii jest do nabycia Kalendarz Maryjny w cenie 5 z?. Zach?camy równie? do nabycia ksi??eczki "Bo?e Narodzenie", w której znajdziemy plan wieczerzy wigilijnej, ?wi?teczne tradycje i zabawy oraz ?piewnik kol?d. Ksi??eczka z ilustracjami w cenie 5 z?.

11.  Ofiary na ko?ció?: bezim. z ul. Zielonej - 100 z?, "Serdeczne Bóg zap?a?"

12.  Zmar?a ?p. + Marianna Wa?na z ul. Zielonej. Pogrzeb jutro/poniedzia?ek/,                 16 grudnia o godz. 13.00 wyprowadzenie z domu.    Wieczne odpoczywanie...

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
- godzina 1230
- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony