I Niedziela Adwentu 01.12.2013 r.

1.      Dzisiaj rozpoczynamy Adwent- czas, który przygotuje nas do ?wi?t Bo?ego Narodzenia. Rozpoczyna si? nowy rok liturgiczny, któremu w tym roku towarzyszy? b?dzie my?l przewodnia: ”Wierz? w Syna Bo?ego”. Poniewa? jest to jednocze?nie 1.niedziela miesi?ca, po sumie adoracja eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu listopadzie. We wszystkie niedziele Adwentu, w ?rody i soboty przed Roratami oraz w czasie rekolekcji adwentowych o godz. 6.30 b?d? ?piewane Godzinki o Niepokalanym Pocz?ciu NMP. Dzisiaj na Mszy ?w. o godz. 11.00 zostan? po?wi?cone op?atki wigilijne. Po tej Mszy ?w. w sali parafialnej odb?dzie si? spotkanie z Rad? Duszpastersko-Ekonomiczn?. Po zako?czonym spotkaniu Radni pobior? op?atki, które b?d? dostarczane do domów naszych parafian. Od dzisiaj mo?emy nabywa? ?wiec? Caritas – Wigilijne Dzie?o Pomocy Dzieciom.

2.      Od pi?tku  odprawiana jest o godz. 16.30 Nowenna przed uroczysto?ci? Niepokalanego Pocz?cia NMP. Dzisiaj o godz. 12.00.

3.      W tym tygodniu przypada  1. pi?tek i 1. sobota  miesi?ca. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 17.00. W Stanis?awowie w pi?tek o godz. 15.30. W sobot? adoracja Eucharystyczna do godz. 20.00. Od godz. 19.00 modlitwa uwielbienia.

4.      Przypominamy dzieciom i rodzicom, ?e w pi?tek, 06 grudnia, we wspomnienie liturgiczne ?w. Miko?aja przyb?dzie do nas ?w. Miko?aj. Powitamy go o godz. 15.30 w naszym ko?ciele. Rodziców prosimy o pomoc w przygotowaniu prezentów ?w. Miko?ajowi.

5.      W przysz?? niedziel?, 08 grudnia, rozpocz?cie rekolekcji adwentowych. /odczyta? program/.  Program rekolekcji wywieszony jest w gablocie ko?cio?a  i dost?pny na stronie internetowej parafii.

6.      W przysz?? niedziel? o godz. 12.30 Msza ?w. w intencji cz?onków Rycerstwa Niepokalanej. Zbiórka ofiar do puszek na „Fundusz Pomocy Ko?cio?owi na Wschodzie”.

7.      Zebranie Legionu Maryi - auksylitorów odb?dzie w trzeci? niedziel? miesi?ca tj. 15 grudnia po sumie.

8.     Ofiary na k-ó?: p. Tadeusz Senderek ze Stalowej Woli,  „Bóg zap?a?”.

9.     W zakrystii mo?emy naby? Kalendarz Maryjny  oraz Kalendarz Rolników.

10.  Dzi?kujemy mieszka?com  Hamerni za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a.   By?y 3 osoby.

11.  Dzi?kujemy kwiaciarni p. Gromków  za wykonanie wie?ca adwentowego.

12.  Diecezjalne Duszpasterstwo Pielgrzymkowe przy Katolickim Radiu Zamo?? organizuje Diecezjaln? Pielgrzymk? na Kanonizacj? B?ogos?awionego Jana Paw?a II. Wi?cej informacji na plakacie na tablicy og?osze? i stronie internetowej Katolickiego Radia Zamo??: www.radiozamosc.pl

13.  Zmar?  ?p. +Tomasz Koper. Pogrzeb we wtorek, 03 grudnia o godz. 8.30 wyprowadzenie z domu. Wieczne odpoczywanie...

Modlitwa w int. rekolekcji adwentowych.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
- godzina 1230
- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony