XXXII Niedziela Zwyk?a - 10.11.2013 r.

1.      Dzisiaj V DZIE? SOLIDARNO?CI Z KO?CIO?EM  PRZE?LADOWANYM - NIGERIA. Dzi?ki ofiarom sk?adanym dzisiaj do puszek Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Ko?cio?owi w Potrzebie mo?e nie?? skuteczn? pomoc chrze?cijanom w Nigerii i wszystkim tym, którzy cierpi? g?ód, choroby, którzy zostali pozbawieni swoich domów czy te? w ró?ny sposób s? prze?ladowani. Wysy?aj?c SMS o tre?ci RATUJE na numer 72405  wspierasz  potrzebuj?cych chrze?cijan w Nigerii.

2.      Dzisiaj na Mszy ?w. o godz. 11.00 zostan? wr?czone nagrody dzieciom, które ucz?szcza?y na nabo?e?stwa ró?a?cowe w miesi?cu pa?dzierniku oraz bra?y udzia? w konkursie plastycznym "Jan Pawe? II - Papie? Dialogu." Po Mszy ?w. o godz. 12.30 zebranie Legionu Maryi auksyliatorów w sali parafialnej.

3.      Jutro, 11 listopada Narodowe ?wi?to Niepodleg?o?ci Polski. W naszej parafii odb?dzie si? wizytacja biskupia po??czona z udzieleniem sakramentu bierzmowania. Wizytacji dokona ks. bp Mariusz Leszczy?ski. Program wizytacji: godz. 9.00 - Powitanie ks. biskupa w Stanis?awowie, Msza ?w. i b?ogos?awie?stwo dzieci oraz wiernych. Po Mszy ?w. ok. godz. 10.30 nawiedzenie cmentarza grzebalnego i modlitwa za zmar?ych przy grobach kap?a?skich; godz. 11.00 powitanie ks. bpa w ko?ciele w Józefowie, Msza ?w. w intencji Ojczyzny,  m?odzie?y przyst?puj?cej do sakramentu bierzmowania i parafian; udzielnie sakramentu bierzmowania, b?ogos?awie?stwo dzieci i wszystkich zgromadzonych.  Po Mszy ?w.  przemarsz delegacji i z?o?enie wie?ców przy pomniku na Rynku,  a nast?pnie akademia okoliczno?ciowa w  sali Kameralnej MOK przygotowana przez uczniów Szko?y Podstawowej w Stanis?awowie.  W tym dniu tak wa?nym dla Polaków nie zapomnijmy wywiesi? bia?o-czerwonej flagi na naszych domach.

4.      W sobot?, w Stanis?awowie  Msza ?w. i nabo?e?stwo wypominkowe o godz. 9.00.

5.      W przysz?? niedziel?,  17 listopada  o godz. 12.30 Msza ?w. za zmar?ych cz?onków Apostolstwa Dobrej ?mierci. Po Mszy ?w. zebranie w sali parafialnej. Taca na budownictwo ko?cielne.

6.      W ubieg?ym tygodniu  01, 02 i 03  listopada zosta?a przeprowadzona kwesta na naszym cmentarzu grzebalnym na renowacje nagrobków zabytkowych. Wyra?amy wdzi?czno?? osobom, które zaanga?owa?y si? w powy?sz? akcj?. Dzi?kujemy zatem cz?onkom Rady Duszpastersko-Ekonomicznej naszej parafii oraz wolontariuszom. Zebrano 4 228, 51 z? + 1,00 $. Cz?onkom Rady Duszpastersko-Ekonomicznej oraz Wolontariuszom za trud, a tak?e ofiarodawcom za z?o?one ofiary sk?adamy serdeczne podzi?kowania.

7.     Dzi?kujemy p. Marianowi Mielniczkowi z Hamerni za pomoc w zwa?owaniu li?ci ci?gnikiem na placu przyko?cielnym, dzi?kujemy parafianom, którzy pomagali grabi? li?cie. Wyra?amy wdzi?czno?? p. Adamowi Naklickiemu z Borowiny i jego ekipie oraz pracownikom  Zak?adu Us?ug Le?nych p. Piota Kuli z Borowiny  za pomoc w wywo?eniu i uprz?taniu li?ci. 

8.      Mieszka?com z ul. przy Rynku dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a.  By?y 3 osoby. Kolejka przechodzi na mieszka?ców Hamerni.

9.     W zakrystii s? do nabycia kalendarze ksi??kowe rolników oraz kalendarze ?cienne KRZ.

10.     W ubieg?ym tygodniu zosta?y zako?czone prace przy renowacji okien, sztukaterii oraz tynkowaniu organistówki.

11.  Ofiary na k-ó?- bezim. z ul. Bi?gorajskiej, "Bóg zap?a?".

12.  Zmarli: ?p. +Jan Momot ze Stanis?awowa. Pogrzeb dzisiaj, 10 listopada o godz. 13.30 wyprowadzenie z domu. ?.p. +Leon Zawi?lak z Majdanu Nepryskiego. Pogrzeb we wtorek, 12 listopada o godz. 10.30 wyprowadzenie z domu. Wieczne odpoczywanie...

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
- godzina 1230
- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony