XXXI Niedziela Zwyk?a 03.11.2013 r.

1.      Dzisiaj 1.niedziela miesi?ca. Po sumie adoracja eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu pa?dzierniku. Po Mszy ?w. wieczorowej spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej. Jeszcze w dniu dzisiejszym radni naszej parafii oraz wolontariusze przeprowadzaj? kwest? na cmentarzu grzebalnym na renowacj? nagrobków zabytkowych. Do pi?tku mo?na uzyska? odpust zupe?ny za zmar?ych.

2.We wtorek, 05 listopada  planujemy sprz?tanie placu przyko?cielnego  i otoczenia posesji parafialnej z zalegaj?cych li?ci. Zwracamy si? z pro?b? do parafian  o przyj?cie z pomoc? w grabieniu li?ci od godz. 9.00.

3.      W sobot?, 09 listopada w Stanis?awowie o godz. 9.00 Msza ?w.  i nabo?e?stwo wypominkowe. Spotkanie kandydatów do bierzmowania o godz. 10.00. Spowied? ?w. dla kandydatów oraz ?wiadków bierzmowania  o godz. 11.00. Tego dnia przypada ?wi?to Rocznicy Po?wi?cenia Bazyliki Latera?skiej, „Matki i G?owy wszystkich ko?cio?ów Miasta i ?wiata”. Modlimy si? za Ojca ?w. Franciszka.

4.      W przysz?? niedziel? V DZIE? SOLIDARNO?CI Z KO?CIO?EM  PRZE?LADOWANYM. Tematem tegorocznego dnia solidarno?ci jest Nigeria, najludniejszy kraj Afryki, w którym ?yje blisko 80 milionów chrze?cijan. Po ka?dej Mszy ?w. zbiórka ofiar do puszek na Pomoc Ko?cio?owi w Nigerii. Na Mszy ?w. o godz. 11.00 zostan? wr?czone nagrody dzieciom, które ucz?szcza?y na nabo?e?stwa ró?a?cowe w miesi?cu pa?dzierniku oraz bra?y  udzia? w konkursie plastycznym „Jan Pawe? II – Papie? Dialogu.”

5.      W poniedzia?ek, po przysz?ej niedzieli, 11 listopada – Narodowe ?wi?to Niepodleg?o?ci Polski. W naszej parafii odb?dzie si?  wizytacja biskupia po??czona z udzieleniem sakramentu bierzmowania. Wizytacji dokona ks. bp Mariusz Leszczy?ski. O godz. 9.00 odprawi Msz? ?w. w Stanis?awowie, a o godz. 11.00 w naszym ko?ciele w Józefowie. Dok?adniejszy program uroczysto?ci podamy w przysz?? niedziel?.  

6.      Mieszka?com z ul. Ko?ciuszki dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 9  osób. Kolejka przechodzi na mieszka?ców ulic przy Rynku.              

7.     W zakrystii s? do nabycia kalendarze ksi??kowe rolników w cenie 25 z? oraz kalendarze ?cienne KRZ w cenie 5 z?.

8.      Ofiary na ko?ció? – bezim. z Hamerni,  bezim. z ul. Le?nej, bezim. z ul.          Targowej, bezim. z Majdanu Nepryskiego, Serdeczne „Bóg zap?a?”.

9.      Modlitwa.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
- godzina 1230
- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony