XXX Niedziela Zwyk?a - 27.10.2013 r.

1.      Dzi? w ko?cio?ach, których data po?wi?cenia nie jest znana, wyra?amy Bogu wdzi?czno?? za ten Dom modlitwy oraz za ludzi, którzy go wybudowali. Nasz ko?ció? parafialny zbudowany w latach 1883-86 zosta? konsekrowany 20 sierpnia 1951 r. przez biskupa Piotra Ka?w?. Ko?ció? w Stanis?awowie zbudowany w latach 1983-93 po?wi?cony zosta? 09 maja 1993r. przez biskupa Jana ?rutw?. Modlitw? wyra?ajmy zatem wdzi?czno?? budowniczym, fundatorom oraz obecnym dobroczy?com, którzy ofiar? i prac? upi?kszaj? nasze ko?cio?y.

2.      Przy cmentarzu grzebalnym  wolontariusze naszej Caritas  rozprowadzaj? znicze i wi?zanki nagrobne. Pozyskane ?rodki b?d? przeznaczone na cele charytatywne. Zach?camy parafian i go?ci do wsparcia powy?szej akcji. Prosimy o zachowanie czysto?ci  na cmentarzu i wokó? niego.

3.      W pi?tek , 01 listopada Uroczysto?? Wszystkich ?wi?tych, czyli tych, którzy    

      ciesz? si? ogl?daniem Boga w jego królestwie. Msze ?w. b?d? odprawiane o godz.

      7.00, 9.30 i 11.00. W Stanis?awowie o godz. 8.00. Po Mszy ?w. o godz. 11.00

      nabo?e?stwo w ko?ciele i przej?cie w procesji na cmentarz, gdzie b?dziemy si?

      modli? za  zmar?ych. Wspomnimy tak?e tych, którzy w ostatnim roku odeszli od

      nas. Nie b?dzie Mszy ?w. wieczorowej. O godz. 17.00 na cmentarzu ró?aniec za

      zmar?ych.  Zach?camy do zyskiwania odpustów zupe?nych w

      intencji zmar?ych w dniach od 1 do 8 listopada. Warunki: nawiedzenie cmentarza

      grzebalnego i ko?cio?a, stan ?aski u?wi?caj?cej, odmówienie „Ojcze nasz” i

      „Wierz?”, komunia ?w. oraz modlitwa w intencjach Ojca ?wi?tego. Jest to równie? 1. pi?tek miesi?ca. W Stanis?awowie Msza ?w. z racji 1. pi?tku o godz. 8.00. Odwiedziny chorych w tym dniu od godz. 13.30. 01 i 02 listopada b?d? nam pomaga? alumni, którzy jednocze?nie b?d? zbierali ofiary do puszek na WSD.

4.      W sobot? 02 listopada – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar?ych- Dzie? Zaduszny. Msze ?w. b?d? odprawiane o godz. 7.00, 9.30 i 17.00. Po Mszy ?w. o godz. 9.30 przej?cie w procesji na cmentarz i modlitwy za zmar?ych. Po Mszy ?w. wieczorowej adoracja Eucharystyczna z racji 1.soboty miesi?ca do godz. 20.00. Od godz. 19.00 modlitwa uwielbienia. O godz. 9.30 Msza ?w. za zmar?ych polecanych w tegorocznych wypominkach oraz za zmar?ych Legionistów.

5.      W przysz?? niedziel? z racji 1. niedzieli miesi?ca po sumie adoracja

      eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu pa?dzierniku.

6.      W dniach:  01, 02, 03 listopada radni naszej parafii oraz wolontariusze przeprowadz? kwest? na cmentarzu grzebalnym na renowacj? nagrobków zabytkowych. Radnych, którzy nie zapisali si? jeszcze na kwest? oraz ch?tnych wolontariuszy zapraszamy do zakrystii celem wybrania sobie dnia oraz godziny na kwest?. Poniewa? w tym roku kwesta b?dzie trwa?a 3 dni potrzebujemy wi?cej osób.   Kwestuj?cy pobiera? b?d? identyfikatory oraz puszki ze stoiska Caritas, które ustawione jest  przy bramie cmentarza grzebalnego. Kwesta b?dzie trwa?a w godz. od 10.00 do 17.30. Jednocze?nie pragniemy poinformowa?, ?e z funduszy zebranych podczas ubieg?orocznej kwesty zosta?y  odnowione 2 nagrobki: 1. nagrobek rodziny Bieszczaników, 2. krzy? z uszkodzeniami z II Wojny ?wiatowej (na nieznanej mogile) oraz zosta?a doko?czona renowacja grobu  ks. Seweryna Gr?dkowskiego, proboszcza par. Józefów i ks. Antoniego Choty?skiego. Prace renowacyjne wykona?a  firma       p. Jana Pastuszka z Józefowa.

7.      Przez ca?y listopad po Mszy ?w. wieczorowej b?dzie odmawiany ró?aniec z odczytywaniem kart wypominkowych.  Na bocznych o?tarzach wy?o?one s? dodatkowe kartki wypominkowe.

8.      Mieszka?com ul. Ko?ciuszki dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?y 4 osoby.

9.      Ofiary na ko?ció? – bezim. z ul. Ko?ciuszki,  bezim. z ul. Ko?ciuszki, Serdeczne „Bóg zap?a?”.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
- godzina 1230
- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony