XXIX Niedziela Zwyk?a 20.10.2013 r.

1.      Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzie? Misyjny. Przez ca?y ten czas b?dziemy wspiera? swoj? modlitw? i ofiar? ludzi, którzy daleko od nas g?osz? narodom poga?skim Chrystusa. Szczególnie pami?tajmy o polskich misjonarzach.  Taca dzisiejsza na potrzeby misyjne. Na zlecenie Instytutu Statystyki Ko?cio?a Katolickiego odbywa si? w dniu dzisiejszym liczenie wiernych. Dzisiaj po sumie spotkanie Legionu Maryi, a po wieczornej Mszy ?w. Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej.                                                      

2.      We wtorek, 22 pa?dziernika  wspomnienie b?. Jana Paw?a II.

3.      W pi?tek, 25 pa?dziernika o godz. 17.00 Msza ?w. o uzdrowienie duszy i cia?a, któr? odprawi O. Marcin Gontarz. Do po?wi?cenia mo?na przynie?? wod?, sól i olej. Nabo?e?stwo ró?a?cowe w tym dniu zostanie odprawione pó? godz. przed Msz? ?w. czyli o godz. 16.30 !

4.      W sobot?, 26 pa?dziernika o godz. 10.00  w ko?ciele spotkanie m?odzie?y przygotowuj?cej si? do sakramentu bierzmowania.

5.      W przysz?? niedziel? zmiana czasu z letniego na zimowy.

6.      W tym tygodniu nadal roznoszone b?d?  kartki wypominkowe do naszych rodzin           z wydrukowan? dat? na kartce i na kopercie. Prosimy zapami?ta? dat? kartki wypominkowej i w tym dniu przyby? do ko?cio?a na modlitw? za zmar?ych. Je?li komu? odpowiada inny termin modlitwy wypominkowej mo?na to uczyni? poprzez napisanie na kartce i kopercie w?a?ciwej dla siebie daty i skre?lenie wyznaczonej. Na bocznych o?tarzach wy?o?one s? dodatkowe kartki wypominkowe.

7.      Mieszka?com  ul. Ko?ciuszki dzi?kujemy za  pomoc w sprz?taniu ko?cio?a.  By?o 7 osób.

8.      Ofiary na ko?ció? - bezim. z ul. Górniczej, "Bóg zap?a?"

9.     Modlitwa.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
- godzina 1230
- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony