XXVII Niedziela Zwyk?a 06.10.2013 r.

1.      Dzisiaj z racji 1.niedzieli miesi?ca po sumie adoracja Eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu wrze?niu. Po b?ogos?awie?stwie procesja ró?a?cowa wokó? ko?cio?a.

2.      Dzisiaj rozpoczyna si? Tydzie? Mi?osierdzia. Dzie? modlitwy za ofiary w Syrii i zbiórka ofiar do puszek na rzecz poszkodowanych w Syrii.

3.      Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania odb?dzie si? w najbli?sz? sobot? o godz. 10.00  w ko?ciele.

4.      W przysz?? niedziel?, 13 pa?dziernika – Dzie? Papieski upami?tniaj?cy Pontyfikat Jana Paw?a II. Zbiórka do puszek na Fundusz Stypendialny. Wielka Nowenna Fatimska o godz. 17.00.

5.      W przysz?? niedziel? o godz. 12.30 odprawiona zostanie Msza ?w. dzi?kczynno-b?agalna z okazji 21 rocznicy powstania Legionu Maryi w naszej parafii. Natomiast 20 pa?dziernika po Mszy ?w. o godz. 12.30 odb?dzie si? uroczyste zebranie Legionu. Na uroczysto?? zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bo?ej i sympatyków Legionu Maryi.      

6.      W przysz?a niedziel? po Mszy ?w. o godz. 11.00 /ok. godz. 12.00/ odb?dzie si? spotkanie Rady Duszpastersko – Ekonomicznej naszej parafii w sali parafialnej.

5.      Trwa miesi?c pa?dziernik, czas szczególnej modlitwy ró?a?cowej. Przypominamy, ?e za odmówienie Ró?a?ca (5 tajemnic) zyskuje si? odpust zupe?ny, ilekro? ró?aniec odmawia si? w ko?ciele, w kaplicy publicznej, w rodzinie, w spo?eczno?ci zakonnej czy innej wspólnocie zebranej dla realizacji wznios?ych celów. Warunki, które nale?y spe?ni? to: wyzbycie si? wszelkiego przywi?zania do grzechu, nawet lekkiego, spowied? i komunia ?w. oraz modlitwa w intencjach Ojca ?wi?tego. Odpust zyskuje si? raz na dzie?. Jedna spowied? wystarcza do zyskania odpustów w wielu dniach. Komunia ?w. i modlitwa w intencjach Ojca ?wi?tego konieczna jest w ka?dym dniu,   w którym odmawia si? Ró?aniec z rozwa?aniem poszczególnych tajemnic. Je?eli brakuje którego? z warunków koniecznych do zyskania odpustu zupe?nego, zyskuje si? odpust cz?stkowy.

6.      Mieszka?com ul. Ko?ciuszki dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a.  By?o 6   osób.  

7.      W zakrystii s? do odebrania czasopisma "Cuda i ?aski Bo?e" oraz "Nasza Arka"

8.      W ubieg?ym tygodniu zosta?y wykonane prace remontowe przy schodach do ko?cio?a. Zosta?y uszczelnione zapraw? murarsk? i silikonem szpary mi?dzy trepami. Nadal trwaj? prace przy ubytkach tynku na ko?ciele. Na plebanii natomiast wymieniane s? rynny i rury spustowe. 

9.      Zmar? ?.p.+ Jan Gomu?ka z Majdanu Nepryskiego. Pogrzeb jutro, 07 pa?dziernika o godz. 13.00 w ko?ciele. Wieczne odpoczywanie...,

 

Z A P O W I E D Z I   P R Z E D ? L U B N E

 

- Krzysztof Robert Bocian, kaw. z D?ugiego K?tu, par. tutejszej i Ewa Maria Prokopowicz, panna z Lublina, par. MB Królowej Polski - zapowied? II.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
- godzina 1230
- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony