XXVI Niedziela Zwyk?a 29.09.2013 r.

1.      Trwa nowenna do ?w. Siostry Faustyny. Jest ona prowadzona przez wolontariuszy naszej Caritas  pó? godziny przed Msz? ?w. wieczorow?, a w niedziel? pó? godz. przed sum?. Dzisiaj po Mszy ?w. wieczorowej spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej.

2.      We wtorek,  01 pa?dziernika rozpoczyna si? miesi?c ró?a?cowy. Nabo?e?stwa ró?a?cowe w naszym ko?ciele odprawiane b?d? codziennie po mszy ?w. wieczorowej. Od 01 pa?dziernika Msza ?w. wieczorna w dni powszednie, ?wi?ta i niedziele b?dzie odprawiana o godz. 17.00. Dodatkowo w ka?d? niedziel? b?dzie nabo?e?stwo ró?a?cowe prowadzone przez dzieci pod opiek? pa? katechetek o godz. 10.40. Zach?camy do licznego udzia?u w tych nabo?e?stwach. Dzieci b?d? otrzymywa?y za ka?de uczestnictwo odpowiedni obrazek, a na zako?czenie zostan? ufundowane specjalne nagrody. Tych, którzy nie b?d? mogli przyby? do ko?cio?a na to nabo?e?stwo zach?camy do odmawiania ró?a?ca w rodzinach lub indywidualnie.

3.      W tym tygodniu 1. pi?tek i  1. sobota miesi?ca. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 17.00. W Stanis?awowie w pi?tek o godz. 15.30.  W sobot? po Mszy ?w. wieczorowej adoracja eucharystyczna do godz. 20.00. Od godz. 19.00 modlitwa uwielbienia po??czona z pie?niami przed wystawionym Naj?wi?tszym Sakramentem.

4.      W sobot?, 05 pa?dziernika przypada wspomnienie ?w. Siostry Faustyny Kowalskiej – Aposto?ki Mi?osierdzia. Z racji posiadanych relikwii i patronatem nad naszym Caritas przez siostr? Faustyn? o godz. 16.30 cz?onkowie Caritas zapraszaj? na modlitw? do Bo?ego Mi?osierdzia.

5.       Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania odb?dzie si? w najbli?sz? sobot?             o godz. 10.00  w ko?ciele.

6.      W przysz?? niedziel?, 06 pa?dziernika z racji 1.niedzieli miesi?ca po sumie adoracja Eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu wrze?niu. Po b?ogos?awie?stwie procesja ró?a?cowa wokó? ko?cio?a. O przygotowanie o?tarzy prosimy mieszka?ców: 1. Józefowa, 2. Majdanu Nepryskiego, 3. Samsonówki, 4. ul. Batalionów Ch?opskich.

7.      W przysz?? niedziel?  rozpoczyna si? Tydzie? Mi?osierdzia. Przewodnicz?cy Konferencji Episkopatu Polski, ks. Abp Józef Michalik wzywa do ogólnopolskiej modlitwy w intencji ofiar wojny w Syrii oraz do pomocy materialnej. W odpowiedzi na ten apel Caritas Polska w imieniu Ko?cio?a w naszej Ojczy?nie, organizuje w przysz?? niedziel? zbiórk? ofiar do puszek na cel.                                                                                                                                    

8.      Mieszka?com ul. Ko?ciuszki dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a.                  By?o  5  osób.

9.      Ofiara na ko?ció? - Ko?o ?owieckie "Rogacz" z Józefowa ?, "Bóg zap?a?".

10.  Modlitwa.

 

                              Z A P O W I E D Z I  P R Z E D ? L U B N E

 

- Krzysztof Robert Bocian, kaw. z D?ugiego K?tu, par. tutejszej i Ewa Maria Prokopowicz, panna z Lublina, par. MB Królowej Polski - zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
- godzina 1230
- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony