XXV Niedziela Zwyk?a 22.09.2013 r.

1.      W dniu wczorajszym zako?czy? si? Tydzie? Wychowania. Dzi?kujemy rodzicom, nauczycielom, wychowawcom, dzieciom i m?odzie?y, którzy przy??czyli si? aktywnie      i wzi?li udzia? w proponowanych nabo?e?stwach.

2.      Dzisiaj zbiórka ofiar do puszek na Katolickie Radio Zamo??.    

3.      SPO?ECZNY KOMITET ORGANIZACJI FESTYNU W MAJDANIE NEPRYSKIM zaprasza dzisiaj  na Festyn Jesienny "WYKOPKI 2013", który odb?dzie si?  na placu obok szko?y. Rozpocz?cie  o godz. 13.00. Organizatorzy serdecznie zapraszaj?.

4.      Do ?rody, 25 wrze?nia przyjmujemy jeszcze zapisy do sakramentu bierzmowania. Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania odb?dzie si? w sobot?, 28 wrze?nia o godz. 10.00 w ko?ciele.

5.      W czwartek, 26 wrze?nia rozpoczyna  si? nowenna do ?w. Siostry Faustyny. B?dzie ona prowadzona przez wolontariuszy naszej Caritas  pó? godziny przed Msz? ?w. wieczorow?, a  w niedziel? pó? godz. przed sum?.

6.      W pi?tek, 27 wrze?nia  o godz. 18.00  Msza ?w. o uzdrowienie duszy i cia?a z homili? i b?ogos?awie?stwem Naj?wi?tszym Sakramentem. Do po?wi?cenia mo?na przynie?? wod?, sól i olej, a tak?e wypisane na kartkach intencje.      

7.      Mieszka?com z ul.  Romanowskiego dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a.   By?y 3 osoby. Kolejka przechodzi na mieszka?ców ul. Ko?ciuszki od strony cmentarza grzebalnego.

8.      W zakrystii s? do odebrania czasopisma: „Nasza Arka” oraz „Cuda i ?aski Bo?e”.

9.      Modlitwa.

 

                              Z A P O W I E D Z I  P R Z E D ? L U B N E

 

- Jerzy Dyjak, kaw. z Dobromierzyc, par. Hostynne i Katarzyna Barbara Jach, panna z Górnik, par. tutejszej - zapowied? II.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
- godzina 1230
- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony