XXIII Niedziela Zwyk?a 08.09.2013 r.

1.      Dzisiaj po ka?dej Mszy ?w. b?ogos?awie?stwo ziarna siewnego i nasion. Po Mszy ?w. wieczorowej spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej. Do?ynki diecezjalne w Krasnobrodzie. Program do?ynek w gablocie ko?cio?a.

2.      We czwartek, 12 wrze?nia o godz. 17.00 zbiórka dla ministrantów ze szkó? podstawowych oraz zapisy kandydatów na ministrantów. Po Mszy ?w. spotkanie dla ministrantów starszych i lektorów w sali parafialnej.

3.      W pi?tek, 13 wrze?nia o godz. 18.00  Wielka Nowenna Fatimska. Po zako?czonym nabo?e?stwie spotkanie m?odzie?y oazowej w sali parafialnej.

4.      W sobot?, 14 wrze?nia ?wi?to Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego. Pielgrzymka ministrantów do Krasnobrodu.

5.      W przysz??  niedziel?, 15 wrze?nia – wspomnienie MB Bolesnej, ?wi?to Patronalne Apostolstwa Dobrej ?mierci. W tym dniu w naszym ko?ciele o godz. 17.00 - adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu, o godz. 18.00  Msza ?w. w intencji Cz?onków Apostolstwa Dobrej ?mierci i ich rodzin. 

6.      W przysz?? niedziel? taca na WSD. Rozpoczynaj? si? Kwartalne Dni Modlitw za dzieci, m?odzie? i wychowawców oraz III Tydzie? Wychowania pod has?em: ”Wychowujmy do warto?ci. Aby budowali ?ycie na Skale” Program Tygodnia Wychowania wywieszony jest w gablocie ko?cio?a i dost?pny na stronie internetowej naszej parafii. Jest to równie? ?wiatowy Dzie? ?rodków Spo?ecznego Przekazu.

7.      Mieszka?com z ul. S?onecznej dzi?kujemy za  pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 6 osób.

8.      Ofiary na ko?ció?:  bezim. z D?ugiego K?tu - 50 z?, bezim. z Lublina - 50 z?, K?R z Siedlisk - 100 z?, Serdeczne „Bóg zap?a?”.

9.      W zakrystii przyjmujemy jeszcze w dniu dzisiejszym zapisy na pielgrzymk? autokarow? do Cz?stochowy. Wyjazd 13 wrze?nia / pi?tek / o godz. 23.00 z placu przyko?cielnego, powrót w sobot? w godz. popo?udniowych. Koszt ok. 80 z?.

10.  W zakrystii s? do odebrania klucze znalezione na cmentarzu grzebalnym.

11.  Modlitwa.  

 

Z A P O W I E D Z I     P R Z E D ? L U B N E

 

- Mateusz Piwko, kaw. z Zabrza, par. ?w. Anny i Diana Justyna Momot, panna pochodz?ca z Józefowa,  par. tutejszej, zamieszka?a w Zabrzu, zapowied? II.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
- godzina 1230
- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony