XXII Niedziela Zwyk?a 01.09.2013 r.

 

1.      Dzisiaj  1. niedziela miesi?ca. Po sumie adoracja Eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu sierpniu. Do?ynki Ogólnopolskie na Jasnej Górze.

2.      Dzisiaj o godz. 11.00  Msza ?w. na rozpocz?cie nowego roku szkolno-katechetycznego 2013/2014. Zapraszamy wszystkie dzieci, m?odzie?, nauczycieli i rodziców. Po?wi?cenie tornistrów dzieci klas I Szkó? Podstawowych odb?dzie si? w tygodniu wychowania, który w tym roku przypadnie w dniach od 15 do 21 wrze?nia. Szczegó?y podamy  w przysz?? niedziel?.

3.      Od dzisiejszej niedzieli powraca przedwakacyjny porz?dek Mszy ?w.: 7.00, 9.30, 11.00 – Msza ?w. rodzinna z homili? dla dzieci, 12.30 – suma i 18.00.  W Stanis?awowi o godz. 11.00.

4.      Dzisiaj przypada 74 rocznica wybuchu II wojny ?wiatowej.  Modlimy si? za poleg?ych w kampanii wrze?niowej i pomordowanych podczas wojny. W tym dniu przypada te? 30 rocznica ?wi?ce? biskupich bp Seniora Jana ?rutwy. Módlmy si? za pierwszego Pasterza naszego lokalnego Ko?cio?a.

5.      W pi?tek, 06 wrze?nia o godz. 17.30 rozpocznie si? Nowenna do M.B. Bolesnej, w niedziel? o godz. 12.00. Nowenn? poprowadzi Apostolstwo Dobrej ?mierci.

6.      W tym tygodniu przypada  1. pi?tek i 1.sobota  miesi?ca. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 18.00. W Stanis?awowie  o godz. 15.30.  Przypominamy uczniom klas 1. Gimnazjów o rozpocz?ciu spowiedzi i komunii  1. pi?tkowej w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania. W sobot? adoracja eucharystyczna do godz. 21.00, a od godz. 20.00 modlitwa uwielbienia.

7.      W pi?tek po Mszy ?w. wieczorowej odb?dzie si? spotkanie dla m?odzie?y w sali parafialnej. Na spotkanie zapraszamy m?odzie?, która w tym roku uczestniczy?a w Exodusie M?odych oraz m?odzie?, która chcia?aby uczestniczy? w spotkaniach oazowych.

8.      W przysz?? niedziel?,  08 wrze?nia po Mszach ?w. b?ogos?awie?stwo ziarna siewnego i nasion. Po sumie zebranie Legionu Maryi – auksyliatorów w sali parafialnej.  Do?ynki diecezjalne w Krasnobrodzie. Program do?ynek wywieszony jest na tablicy og?oszeniowej. Po Mszy ?w. wieczorowej spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej.

9.      Caritas naszej parafii wyra?a wdzi?czno?? osobom, które zaanga?owa?y si? w ogólnopolsk? akcj?: „Tornister pe?en u?miechów”. Owocem tej akcji jest 15 tornistrów wype?nionych przyborami szkolnymi. Zosta?y one przekazane dyrektorom Szkó? Podstawowych w Józefowie, Majdanie Nepryskim i Stanis?awowie, a nast?pnie dostarczone uczniom.

10.  Mieszka?com ul. Armii Krajowej dzi?kujemy za  pomoc w sprz?taniu ko?cio?a.  By?y 3 osoby. Kolejka przechodzi na mieszka?ców ul. S?onecznej.

11.  W zakrystii przyjmujemy zapisy na pielgrzymk? autokarow? do Cz?stochowy. Wyjazd 13 wrze?nia / pi?tek / o godz. 23.00 z placu przyko?cielnego, powrót w sobot? w godz. popo?udniowych.

12.  Ofiary na k-ó?: p. Wiktoria Kolaszy?ska z Majdanu Nepryskiego , p. Zofia Rogowska z Majdanu Nepryskiego , p. Myszka S?awomir z Józefowa  "Bóg zap?a?"

 

Z A P O W I E D Z I     P R Z E D ? L U B N E

-  Rafa? Marcin Ku?niarz, kaw. z Magdalenki, par. Tarnoszyn i Katarzyna Urszula Gumienik, panna z Józefowa, par. tutejszej - zapowied? II.

- Mateusz Piwko, kaw. z Zabrza, par. ?w. Anny i Diana Justyna Momot, panna pochodz?ca z Józefowa,  par. tutejszej, zamieszka?a w Zabrzu, zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
- godzina 1230
- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony