XVII Niedziela Zwyk?a

 

1.      W czwartek, rozpoczyna si? miesi?c sierpie?- czas narodowych zwyci?stw pod sztandarem Maryi, a tak?e czas trze?wo?ci narodu polskiego. Zach?camy do podj?cia abstynencji.

2.      W pi?tek, 02 sierpnia wyrusza XXXI Zamojska Pielgrzymka Piesza na Jasn? Gór?. Pielgrzymka wyrusza w III kolumnach: I – z Zamo?cia, II – z Tomaszowa Lubelskiego, III z Lubaczowa. Oko?o godz. 18.30 powitamy pielgrzymów w naszym ko?ciele. Nast?pnie pielgrzymi udadz? si? na kwatery, po czym ok. godz. 20.00 przyjd? na Apel Maryjny do ko?cio?a, na który zapraszamy tak?e parafian. W sobot? o godz. 7.00 Msza ?w. dla pielgrzymów, a nast?pnie odprowadzimy ich do granic miasta. Zwracamy si? z gor?c? pro?b? o przyj?cie pielgrzymów na nocleg. W zakrystii prosimy zg?osi? gotowo?? przyj?cia, poda? adres i ilo?? osób. Jest to dla kwatermistrzów wielk? pomoc? w rozlokowaniu p?tników. Zechciejmy okaza? swoj? go?cinno?? wyra?on? w staropolskim przys?owiu: ”Go?? w dom, Bóg w dom”.

3.      W tym tygodniu 1. pi?tek i 1.sobota miesi?ca. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 18.00. W Stanis?awowie o godz.  15.30. W sobot? adoracja eucharystyczna do godz. 21.00.

4.      W przysz?? niedziel?, 04 sierpnia z racji 1. niedzieli miesi?ca po sumie adoracja eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu lipcu.

5.      W zakrystii s? do odebrania czasopisma: "Nasza Arka" oraz "Cuda i ?aski Bo?e".

6.      Mieszka?ców ul. Le?nej prosimy o pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. W dniu wczorajszym nie by?o nikogo.

7.      Pragniemy wyrazi? wdzi?czno?? za udzia? w procesji Eucharystycznej osobom bior?cym aktywny udzia?. Dzi?kujemy dziewczynkom, które sypa?y kwiaty, dzieciom, paniom w strojach ludowych, stra?akom w mundurach, wiernym z naszej parafii i przyby?ym go?ciom. Dzi?kujemy za dekoracj? i bukiety do o?tarza.

8.      Serdecznie dzi?kujemy za uporz?dkowanie grobów na cmentarzu grzebalnym oraz firmie pogrzebowej SURMA za przygotowanie o?tarza polowego na cmentarzu.

9.      Modlitwa.

 

Z A P O W I E D Z I       P R Z E D ? L U N E

 

- Mateusz Jamroz, kaw.  i Kamila Papiernik, panna, oboje z Józefowa,  par. tutejszej - zapowied? II.

- Maciej Kolasi?ski, kaw. i Anna Dzida, panna, oboje z Józefowa, par. tutejszej - zapowied? I

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
- godzina 1230
- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony