XVI Niedziela Zwyk?a 21.07.2013 r.

 

1.      Dzisiaj. po ka?dej Mszy ?w.,  z okazji rozpoczynaj?cego si? 14. Tygodnia ?w. Krzysztofa, patrona podró?nych, b?ogos?awie?stwo kierowców i po?wi?cenie pojazdów. Przy tej okazji mo?emy wzi?? udzia? w Akcji ?w. Krzysztof - 1 grosz za 1 kilometr bezwypadkowej jazdy, jako pomoc w zakupie misyjnych ?rodków transportu.

2.      Do dzisiejszej niedzieli w??cznie przyjmujemy zapisy na XXXI Piesz? Pielgrzymk?        z Zamo?cia na Jasn? Gór?. Podobnie jak w latach ubieg?ych prosimy naszych parafian o przyj?cie pielgrzymów na nocleg, 02 sierpnia br. /czwartek/  i zg?oszenie w zakrystii   o ilo?ci miejsc noclegowych. Wi?cej informacji na ten temat podamy w przysz?? niedziel?.

3.      We wtorek, 23 lipca, ?wi?to ?w. Brygidy - Patronki Europy.  Wolontariusze Caritas naszej Parafii b?d? w tym dniu wydawali ?ywno??  w godz. od 9.00 do 13.00 w podwórzu przy sali parafialnej.

4.      We czwartek, 25 lipca, w wigili? odpustu ku czci ?w. Anny, na cmentarzu grzebalnym  o godz. 17.30 zostanie odprawione nabo?e?stwo ró?a?cowe, a o godz. 18.00 Msza ?w. za zmar?ych parafian ( w razie deszczu w ko?ciele ). Po Mszy ?w. odb?dzie si? czuwanie w ko?ciele od godz. 19.30 do 21.00. Prosimy o uporz?dkowanie grobów naszych zmar?ych i zachowanie czysto?ci na cmentarzu.

5.      W pi?tek, 26 lipca dzie? odpustu ku czci ?w. Anny, patronki naszej parafii. Msze ?w. odprawiane b?d? o godz.: 7.00, 9.30, 12.00 – suma odpustowa z procesj? Eucharystyczn? i 18.00. W Stanis?awowie o godz. 8.00. Z racji Uroczysto?ci Odpustowej w tym dniu nie obowi?zuje wstrzemi??liwo?? od pokarmów mi?snych na terenie naszej parafii. Sum? odpustow? odprawi ks. kan. Andrzej Doma?ski, proboszcz par. w Markuszowie a kazanie wyg?osi ks. Stanis?aw Czenczek – Oficja? S?du Metropolitarnego  z  Przemy?la. Procesja Eucharystyczna jest wyrazem naszej wiary, st?d te? prosimy parafian o godne przygotowanie tej procesji. Prosimy o przyj?cie na sum? dziewczynki do sypania kwiatów, ch?opców w strojach 1.komunijnych do udzia?u w procesji, panie w strojach ludowych, stra?aków w mundurach, grupy modlitewne oraz innych wiernych; zechciejmy wzi?? obrazy, chor?gwie i feretrony do procesji. O godz. 16.30 spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka z ks. Stanis?awem Czenczkiem w sali parafialnej.

6.      W dniach od 23 do 28 lipca br. b?d? trwa?y 28 ?wiatowe Dni M?odzie?y w Rio de Janeiro w Brazylii, na które przyb?dzie Ojciec ?wi?ty Franciszek. ?DM w Rio de Janeiro to spotkanie, dzi?ki któremu m?odzie? b?dzie mia?a okazj? si? wspólnie modli?.

7.      Zach?camy do lektury tygodnika katolickiego "Niedziela", w którym znajdziemy pe?ny tekst encykliki Ojca ?wi?tego Franciszka "Lumen Fidei" - ?wiat?o Wiary. Koszt gazety: 4,50 z?.

8.      Mieszka?com ul. Le?nej dzi?kujemy za  pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 5 osób.

9.      Modlitwa.

 

Z A P O W I E D Z I       P R Z E D ? L U N E

 

- Bartosz Edgar Ostasz, kaw. z Józefowa i Marzena Mazur, panna z Hamerni, oboje par. tutejszej - zapowied? II.

- ?ukasz Bil, kaw. ze Stanis?awowa, par. tutejszej i Anna Ga?an, panna z Grabnika, par. Zes?ania Ducha ?w. w Krasnobrodzie - zapowied? II.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
- godzina 1230
- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony