XIII Niedziela Zwyk?a 30.06.2013 r.

 

1.      Dzisiaj o godz. 11.00 Msza ?w. na zako?czenie roku szkolno - katechetycznego.

2.      Jutro przechodzi? b?dzie piesza pielgrzymka z ?ukowej do Krasnobrodu, do której mog? do??czy? si? pielgrzymi z naszej parafii. Ok. godz. 12.00 przy naszym ko?ciele planowany jest postój   pielgrzymki. Prosimy parafian o przygotowanie pocz?stunku /napoje, kanapki/ dla pielgrzymów. W Krasnobrodzie rozpoczynaj? si? uroczysto?ci odpustowe. Program uroczysto?ci wywieszony jest na tablicy og?oszeniowej.

3.      W ?rod?, 03 lipca, od godz. 9.00 do 13.00  wolontariusze naszej Caritas b?d? wydawali ?ywno?? w podwórzu  obok sali parafialnej.

4.      W czwartek, 04 lipca 15 rocznica ?wi?ce? biskupich bpa Mariusza Leszczy?skiego. Pami?tajmy o Nim w naszych modlitwach.

5.      W tym tygodniu 1.pi?tek i 1.sobota miesi?ca. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 18.00. W Stanis?awowie w pi?tek o godz. 15.30. W sobot? adoracja eucharystyczna do godz. 21.00.

6.      W sobot?, 06 lipca w Sanktuarium ?w. Antoniego w Radecznicy odb?dzie si? Diecezjalna Pielgrzymka Legionu Maryi. Zapisy dla ch?tnych na ten wyjazd autokarem przyjmujemy  w zakrystii do wtorku w??cznie. Planowany wyjazd w sobot? o godz. 8.00.  

7.      W sobot?, 06 lipca Rekolekcje w Roku Wiary na Stadionie Narodowym w Warszawie. B?dzie to wspólne uwielbienie Jezusa w mocy Duch ?wi?tego, które poprowadzi ks. John Baptist Bashobora. Ch?tnych na ten wyjazd  zapraszamy do zakrystii celem pobrania tematycznej ulotki.

8.      W przysz?? niedziel?, 07 lipca 1. niedziela miesi?ca. Po sumie adoracja Eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu czerwcu. Odpust w parafii Majdan Sopocki.

9.      Od przysz?ej niedzieli do ostatniej niedzieli sierpnia /25 sierpnia/ b?dzie obowi?zywa? wakacyjny porz?dek Mszy ?w. : godz. 7.00, 9.30, 11.00- suma i 18.00.                                   W Stanis?awowie o godz. 08.00.

10.  Mieszka?ców z ul. Le?nej prosimy w najbli?sz? sobot? o pomoc w sprz?taniu ko?cio?a.

11.  Ofiary na ko?ció?- bezim. z ul. Bartoszewskiego, "Bóg zap?a?".

12.  Rozpocz??y si? wakacje. Zechciejmy ten czas dobrze wykorzysta? na odnowienie si? fizycznych i duchowych. Niech na naszych wakacyjnych szlakach nie zabraknie ?wi?ty?, bo w ka?dej z nich czeka na nas Chrystus, zw?aszcza w ka?d? wakacyjn? niedziel?. Wyje?d?aj?cym na wakacyjne kolonie, obozy i urlopy ?yczymy, aby by? to czas wypoczynku i rekreacji, a tak?e odnajdywania Bo?ych ?ladów w pi?knie stworzenia.

13.  W ubieg?ym tygodniu, w ?rod? 26 czerwca biskup Zamojsko - Lubaczowski dokona? zmian personalnych w naszej diecezji. Jedna z nich dotyczy naszej parafii. /odczyta? nominacj?/. Jednocze?nie do pracy w naszej parafii skierowa? nowego ksi?dza, neoprezbitera. /odczyta? nominacj?/. Pragniemy wyrazi? wdzi?czno?? ks. Piotrowi za 5-letni? prac? w naszej parafii. Prowadzi? Oaz? m?odzie?y, nauki przed?lubne,  katechizowa?  w LO  i w Gimnazjach. Zajmowa? si? przygotowaniem m?odzie?y do bierzmowania. Za 5 lat pracy duszpasterskiej i wszelkie dobro wyra?amy nasze podzi?kowanie i ?yczymy wielu ?ask Bo?ych w dalszej pracy duszpasterskiej w parafii katedralnej w Zamo?ciu.

14.  Zmar? ?.p. Antoni Kolaszy?ski z Majdanu Nepryskiego. Pogrzeb dzisiaj o godz. 14.00 wyprowadzenie z domu. Wieczne odpoczywanie...

Modlitwa.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
- godzina 1230
- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony