XII Niedziela Zwyk?a - 23.06.2013 r.

 

1.      Dzisiaj, po Mszy ?w. o godz. 11.00 odb?dzie si? spotkanie rodziców dzieci 1.komunijnych wyje?d?aj?cych na pielgrzymk? autokarow? do Cz?stochowy.

2.      Jutro, 24 czerwca Uroczysto?? ?w. Jana Chrzciciela. Dzie? imienin ks. bp seniora Jana ?rutwy.  Pami?tajmy o nim w naszych modlitwach.

3.      We wtorek, 25 czerwca wyjazd dzieci 1. komunijnych na pielgrzymk? do Cz?stochowy. Zbiórka o godz. 9.00 na  placu przyko?cielnym.

4.      W czwartek, 27 czerwca wspomnienie  MB Nieustaj?cej Pomocy.   Odpust                                    w Aleksandrowie.

5.      W sobot?, 29 czerwca Uroczysto?? ?w. App. Piotra i Paw?a. Dzie? modlitwy w intencji Papie?a Franciszka. Msze ?w. odprawiane b?d? o godz.: 7.00, 9.30 i 18.00.                  W Stanis?awowie o godz. 11.00. Ofiary sk?adane na tac? przeznaczone s? na potrzeby Stolicy Apostolskiej. Tego dnia Krucjata Wyzwolenia Cz?owieka organizuje wyjazd do Kalwarii Pac?awskiej o godz. 7.30 na dzi?kczynn? Drog? Krzy?ow?.  Szczegó?y na tablicy og?osze?. Zapisy na t? pielgrzymk? przyjmujemy w zakrystii do ?rody, 26 czerwca.

6.      W przysz?? niedziel?, 30 czerwca o godz. 11.00 Msza ?w. dzi?kczynna na zako?czenie roku szkolno – katechetycznego 2012/2013.

7.      Mieszka?com ul. Le?nej  dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 7  osób. Dzi?kujemy za przyniesione kwiaty.

8.      W zakrystii s? do odebrania czasopisma: „Nasza Arka” oraz „Cuda i ?aski Bo?e”.

9.      Zarz?d Terenowego  Ko?a Radia Maryi w Tarnogrodzie organizuje jednodniow? autokarow? pielgrzymk?  do Cz?stochowy w dniu 14 lipca br. Szczegó?y na tablicy og?osze?.

10.  W?a?ciciele i personel Zak?adu Piel?gnacyjno-Opieku?czego "GAWRA" w D?ugim K?cie zapraszaj? wszystkich ludzi potrzebuj?cych sta?ej opieki, piel?gnacji, rehabilitacji i kontynuacji leczenia do korzystania z us?ug zak?adu. Od dnia 01 lipca 2013 r. leczenie w zak?adzie jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

11.  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papie?a Jana Paw?a II w Zamo?ciu informuje o bezp?atnych profilaktycznych badaniach piersi. Na badania mog? zg?asza? si? kobiety w wieku od 50 do 69 lat. Szczegó?y na tablicy og?osze?.

12.  Zmar?a ?p. +Feliksa Kolasi?ska z ul. Ko?ciuszki. Pogrzeb 25 czerwca /wtorek/                  o godz. 12.30 wyprowadzenie z domu. Wieczne odpoczywanie...

13.  Modlitwa.

 

Z A P O W I E D Z I   P R Z E D ? L U B N E

 

- Mateusz Mart, kaw. z Józefowa, par. tutejszej i Agnieszka ?okaj, panna z Tarnowoli, par. ?w. Stanis?awa BM w Górecku Ko?cielnym - zapowied? II.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
- godzina 1230
- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony